Vyrobená voda a odkanalizovaná voda tis. m³

Dĺžka vodovodnej siete a dĺžka kanalizačnej siete (v km)