Profil spoločnosti

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke OVS, a. s., je akciová spoločnosť, ktorej štatutárnym orgánom je Predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti riadi OVS, a. s.. Vlastníkom majetku je Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.. Akcionármi Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s., sú mestá a obce v regióne Oravy.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke OVS, a. s.

Zapísaná v obchodnom registri: Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10544/L, Okresný súd Žilina

Sídlo: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 36672254

DIČ: 2022236315

IČ DPH: SK2022236315

 

Bankové spojenia na úhradu faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd:

 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.

IBAN: SK15 7500 0000 0040 2945 2041

BIC kód banky: CEKOSKBX

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK47 0200 0000 0025 2713 5154

BIC kód banky: SUBASKBX

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281

BIC kód banky: TATRSKBX

 

Bankové spojenie na úhradu faktúr za ostatné služby:

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
SK74 0200 0000 0035 7850 2051
BIC kód banky:
SUBASKBX

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2890 1729

BIC kód banky: TATRSKBX

 

ORGÁNY SPOLOČNOSTI:

 

Predstavenstvo:

 • Ing. Ján Banovčan - predseda predstavenstva
 • JUDr. Matúš Mních - člen predstavenstva
 • Ing. Ladislav Matejčík - člen predstavenstva
 • Ing. Jozef Revaj - člen predstavenstva

Dozorná rada:

 • Ing. Ján Prílepok - predseda DR
 • Ing. Karol Graňák - člen DR
 • Ing. Ján Kamas - člen DR
 • Peter Medvecký - člen DR
 • Ing. Ľubomír Paluga - člen DR
 • Ing. Ľubomír Vorčák - člen DR
 • PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková - člen DR
 • Ing. Ivan Šaško - člen DR
 • Ing. Ján Rončák - člen DR
 • Ing. Metod Sojčák - člen DR
 • Ing. Ján Kadera - člen DR
 • JUDr. Alojz Lajčin - člen DR
 • Mgr. Ľubomír Piták - člen DR

PREDMET PODNIKANIA:

 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
 • prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • technické testovanie, meranie a analýzy
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • výroba priemyselných hnojív
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • protikorózna ochrana
 • montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
 • výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov (malých vodných elektrární) s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • laboratórne analýzy pitných a odpadových vôd
 • verejné obstarávanie

Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín je vodárenská spoločnosť s bohatými skúsenosťami z prevádzkovania verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ďalej len ČOV). Okrem týchto hlavných činností vykonáva celú škálu činností, ktoré sú vymedzené v predmete podnikania spoločnosti. V roku 2005 spoločnosť oslávila 35 výročie existencie. Je nastupujúcou spoločnosťou Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Vznikla zápisom do obchodného registra ku dňu 07. 09. 2006.

Na čo Vás chceme upozorniť?
OVS, a.s., na úseku prevádzkovania verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV má vyškolených odborných zástupcov na prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV I. kategórie. Taktiež má odborných zástupcov na úseku metrológie, stavebných dozorov a stavbyvedúcich v súlade s ustanoveniami Zákonov č. 442/2002 a č. 230/2005 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z., Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.