Výrobné ukazovatele

Porovnanie základných výrobných ukazovateľov z rokov 1975, 2000, 2005, 2013, 2014,

2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022.

Ukazovateľ Jedn. 1975 2000 2005 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
voda vyrobená tis.m3 4189 7278 5748 4576 4669 4559  4697 4874 4801 4887 5039 5102
voda odkanalizovaná tis.m3 1758 3156 2476 2585 2707 2815  3032 3185 3325 3326 3332 3422
dĺžka vodovodnej siete km 214 630 689,1 773,4 780,0  794,3  806,0 815,0 821,0 823,0 832,0 849,5
dĺžka kanalizačnej siete km 35 128 193 292,8 304,8  442,1  443,0 455,0 459,0 463,0 471,0 486,7
počet zamestnancov osôb 84 213 169,3 157,8 157,1  156,1  156,7 157,7 159,3 156,6 156,7 159,6
napojených na vodovod obyv. 36800 99204 100105 105825 106970  107585  108118 108887 109533 110030 110552 110307
napojených na kanalizáciu obyv. 18100 49299 53152 65503 66162  67806  81169 81530 85756 86378 87051 87316
spotreba vody obyvateľov l/os./deň 182 89 70,4 61,5 61,4  66,3  66,9 63,3 66,5 68,2 68,4 68,6