Projekt IROP Breza

Viac o projekte sa dozviete TU.

 

Názov stavby:  „Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza“

                    Projekt ITMS kód 302041M943  

        

 Po verejnom obstarávaní bola dňa 10.3.2022 podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom DOPSTAV - obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Odovzdanie staveniska bolo 31.5.2021, ukončenie stavby bolo 3.8.2022.

Spolu bolo vybudovaných 988,51 m splaškovej kanalizácie a 51 kanalizačných odbočiek pre napojenie rodinných a bytových domov, základnej školy na verejnú kanalizáciu.

Kolaudačné rozhodnutie bolo vydané 11.10.2022.

Projekt bol financovaný z programu IROP, cena diela bola 236 978,77 € bez DPH. Európska únia  prispela 85 %, štátny rozpočet SR 5 % a príspevok prijímateľa – Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s.  bol 10 % oprávnených nákladov.

 

Vybudovanie kanalizácie prispeje k ozdraveniu životného prostredia v obci Breza, odpadové vody budú čistené na spoločnej čistiarni odpadových vôd v Námestove.