Verejné obstarávanie

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA/OBSTARÁVATEĽA/OSOBY PODĽA § 7

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informácie a dokumenty z procesov verejného obstarávania.

Podlimitná zákazka (služby): Zabezpečenie propagácie a publicity veľkého projektu s názvom Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2