Príprava a realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok

 1. Žiadateľ o napojenie sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ktorej prevádzkovateľom je
  OVS, a.s. Dolný Kubín sa informuje na príslušnom prevádzkovom obvode vodovodov (kanalizácií)
  – u zodpovedného pracovníka prevádzkového obvodu o možnosti napojenia na verejný vodovod-
  kanalizáciu, t.j. kde sa nachádza najbližšie verejný vodovod (kanalizácia) pri danej nehnuteľnosti a
  akým spôsobom bude naň napojený. Zodpovedný pracovník stanoví a vysvetlí kde a ako sa
  vodovodná (kanalizačná) prípojka môže realizovať a určí miesto umiestnenia vodomernej šachty.
 2. Žiadateľ v zákazníckom centre OVS a.s. Dolný Kubín obdrží tlačivá o zriadenie vodovodnej –
  kanalizačnej prípojky , kde bude oboznámený s jednotlivými časťami žiadosti ako aj s podmienkami
  OVS a. s. pri zriaďovaní vodovodnej – kanalizačnej prípojky.
 3. Po vyplnení žiadosti a jej príloh a odovzdaní požadovaných dokladov, bude žiadosť odovzdaná na
  posúdenie príslušnému vedúcemu pracovníkovi.
 4. Pracovník poverený vybavovaním vodovodných a kanalizačných žiadostí schválenú žiadosť
  odovzdá príslušnému zodpovednému pracovníkovi prevádzkového obvodu na jej realizáciu.
 5. Žiadateľ sa skontaktuje so zodpovedným pracovníkom daného prevádzkového obvodu a dohodne
  sa na konkrétnom termíne realizácie napojenia na verejný vodovod - kanalizáciu.
 6. Po vykonaní montáže vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky žiadateľ podpíše výkazy
  realizovaných prác a následne mu bude vystavená a zaslaná faktúra za realizované práce.

Tlačivá na zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Vodovodná prípojka

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky

Projektová dokumentácia k žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky

Prvá strana žiadosti:

 • Oddiel I - Základné údaje - vypisuje žiadateľ o zriadenie vodovodnej prípojky (ďalej žiadateľ) podľa predtlače
 • Oddiel II - Vyjadrenie mesta-obce - zabezpečí žiadateľ (obec- mesto sa vyjadruje k vybudovaniu vodovodnej prípojky - drobnej stavby a k rozkopávke verejného priestranstva)
 • Oddiel III - Rozhodnutie o zriadení vodovodnej prípojky - vyplňuje OVS, a. s.

Druhá strana žiadosti:

 • Oddiel IV - Prehlásenie - vypisuje žiadateľ podľa predtlače a svojím podpisom potvrdzuje
  - že ako obstarávateľ vodovodnej prípojky prevzal technickú (projektovú) dokumentáciu vodovodnej prípojky, za ktorú so OVS, a. s. účtuje poplatok 7,90 € s DPH (projektovú dokumentáciu požaduje OVS, a. s. ku každej vodovodnej prípojke, žiadateľ môže predložiť vlastnú dokumentáciu spracovanú projektantom - jedná sa hlavne o veľké objekty, kde je potrebný výpočet požiarnej vody a p.)
  - že súhlasí s podmienkami OVS, a. s. k zriadeniu vodovodnej prípojky

Tretia strana žiadosti:

 • Prihláška na odber vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

K vyplnenej žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky žiadateľ doloží kópie dokladov uvedených na strane 7 žiadosti.

Doplňujúce tlačivá

Dohoda o napojení a užívaní vodomernej šachty ďalším odberateľom (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 105 kB)

 • v prípade napojenia z vodomernej šachty iného odberateľa. Dohoda je uzavretá medzi žiadateľom a vlastníkom nehnuteľnosti - VŠ. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení časti vodovodnej prípojky alebo vodomernej šachty na cudzom pozemku (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 91,4 kB)

 • v prípade zriadenia časti vodovodnej prípojky na cudzom pozemku. Dohoda je uzatvorená medzi žiadateľom a vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti . Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 88,6 kB)

 • v prípade zriadenia spoločnej vodovodnej prípojky. Dohoda je uzatvorená medzi vlastníkmi nehnuteľností. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Kanalizačná prípojka

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky (splaškové OV)

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky (splaškové a dažďové OV)

Projektová dokumentácia k žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky

Prvá strana žiadosti:

 • Oddiel I - Základné údaje - vypisuje žiadateľ o zriadenie kanalizačnej prípojky (ďalej žiadateľ) podľa predtlače
 • Oddiel II - Vyjadrenie mesta-obce - zabezpečí žiadateľ (obec- mesto sa vyjadruje k vybudovaniu kanalizačnej prípojky - drobnej stavby a k rozkopávke verejného priestranstva)
 • Oddiel III - Rozhodnutie o zriadení kanalizačnej prípojky - vyplňuje OVS, a. s.

Druhá strana žiadosti:

 • Oddiel IV - Prehlásenie - vypisuje žiadateľ podľa predtlače a svojím podpisom potvrdzuje
  - že ako obstarávateľ prevzal technickú (projektovú) dokumentáciu kanalizačnej prípojky, za ktorú si OVS, a. s. účtuje poplatok 7,90 € s DPH
  - že súhlasí s podmienkami OVS, a. s. k zriadeniu kanalizačnej prípojky

Tretia strana žiadosti:

 • Prihláška na odvádzanie splaškovej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK) - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

Štvrtá strana žiadosti:

 • Prihláška na odvádzanie komunálnej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK) - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

K vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky žiadateľ doloží kópie dokladov uvedených na strane 7 žiadosti.

Doplňujúce tlačivá

Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku (subor na stiahnutie)

 • v prípade zriadenia kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku. Dohoda je uzavretá medzi žiadateľom a vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky (subor na stiahnutie)

 • v prípade zriadenia spoločnej kanalizačnej prípojky. Dohoda je uzatvorená medzi vlastníkmi nehnuteľností. Podpisy na dohode musia byť overené.