Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.04.2024 a sú súčasťou zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Všeobecné obchodné podmienky