Zákazníci

Príprava a realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok

  1. Žiadateľ o napojenie sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ktorej prevádzkovateľom je
    OVS, a.s. Dolný Kubín sa informuje na príslušnom prevádzkovom obvode vodovodov (kanalizácií)
    – u zodpovedného pracovníka prevádzkového obvodu o možnosti napojenia na verejný vodovod-
    kanalizáciu, t.j. kde sa nachádza najbližšie verejný vodovod (kanalizácia) pri danej nehnuteľnosti a
    akým spôsobom bude naň napojený. Zodpovedný pracovník stanoví a vysvetlí kde a ako sa
    vodovodná (kanalizačná) prípojka môže realizovať a určí miesto umiestnenia vodomernej šachty.
  2. Žiadateľ v zákazníckom centre OVS a.s. Dolný Kubín obdrží tlačivá o zriadenie vodovodnej –
    kanalizačnej prípojky , kde bude oboznámený s jednotlivými časťami žiadosti ako aj s podmienkami
    OVS a. s. pri zriaďovaní vodovodnej – kanalizačnej prípojky.
  3. Po vyplnení žiadosti a jej príloh a odovzdaní požadovaných dokladov, bude žiadosť odovzdaná na
    posúdenie príslušnému vedúcemu pracovníkovi.
  4. Pracovník poverený vybavovaním vodovodných a kanalizačných žiadostí schválenú žiadosť
    odovzdá príslušnému zodpovednému pracovníkovi prevádzkového obvodu na jej realizáciu.
  5. Žiadateľ sa skontaktuje so zodpovedným pracovníkom daného prevádzkového obvodu a dohodne
    sa na konkrétnom termíne realizácie napojenia na verejný vodovod - kanalizáciu.
  6. Po vykonaní montáže vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky žiadateľ podpíše výkazy
    realizovaných prác a následne mu bude vystavená a zaslaná faktúra za realizované práce.

Tlačivá na zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Vodovodná prípojka

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky

Projektová dokumentácia k žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky

Prvá strana žiadosti:

  • Oddiel I - Základné údaje - vypisuje žiadateľ o zriadenie vodovodnej prípojky (ďalej žiadateľ) podľa predtlače
  • Oddiel II - Vyjadrenie mesta-obce - zabezpečí žiadateľ (obec- mesto sa vyjadruje k vybudovaniu vodovodnej prípojky - drobnej stavby a k rozkopávke verejného priestranstva)
  • Oddiel III - Rozhodnutie o zriadení vodovodnej prípojky - vyplňuje OVS, a. s.

Druhá strana žiadosti:

  • Oddiel IV - Prehlásenie - vypisuje žiadateľ podľa predtlače a svojím podpisom potvrdzuje
    - že ako obstarávateľ vodovodnej prípojky prevzal technickú (projektovú) dokumentáciu vodovodnej prípojky, za ktorú so OVS, a. s. účtuje poplatok 7,90 € s DPH (projektovú dokumentáciu požaduje OVS, a. s. ku každej vodovodnej prípojke, žiadateľ môže predložiť vlastnú dokumentáciu spracovanú projektantom - jedná sa hlavne o veľké objekty, kde je potrebný výpočet požiarnej vody a p.)
    - že súhlasí s podmienkami OVS, a. s. k zriadeniu vodovodnej prípojky

Tretia strana žiadosti:

  • Prihláška na odber vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

K vyplnenej žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky žiadateľ doloží kópie dokladov uvedených na strane 7 žiadosti.

Doplňujúce tlačivá

Dohoda o napojení a užívaní vodomernej šachty ďalším odberateľom (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 105 kB)

  • v prípade napojenia z vodomernej šachty iného odberateľa. Dohoda je uzavretá medzi žiadateľom a vlastníkom nehnuteľnosti - VŠ. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení časti vodovodnej prípojky alebo vodomernej šachty na cudzom pozemku (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 91,4 kB)

  • v prípade zriadenia časti vodovodnej prípojky na cudzom pozemku. Dohoda je uzatvorená medzi žiadateľom a vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti . Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 88,6 kB)

  • v prípade zriadenia spoločnej vodovodnej prípojky. Dohoda je uzatvorená medzi vlastníkmi nehnuteľností. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Kanalizačná prípojka

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky (splaškové OV)

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky (splaškové a dažďové OV)

Projektová dokumentácia k žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky

Prvá strana žiadosti:

  • Oddiel I - Základné údaje - vypisuje žiadateľ o zriadenie kanalizačnej prípojky (ďalej žiadateľ) podľa predtlače
  • Oddiel II - Vyjadrenie mesta-obce - zabezpečí žiadateľ (obec- mesto sa vyjadruje k vybudovaniu kanalizačnej prípojky - drobnej stavby a k rozkopávke verejného priestranstva)
  • Oddiel III - Rozhodnutie o zriadení kanalizačnej prípojky - vyplňuje OVS, a. s.

Druhá strana žiadosti:

  • Oddiel IV - Prehlásenie - vypisuje žiadateľ podľa predtlače a svojím podpisom potvrdzuje
    - že ako obstarávateľ prevzal technickú (projektovú) dokumentáciu kanalizačnej prípojky, za ktorú si OVS, a. s. účtuje poplatok 7,90 € s DPH
    - že súhlasí s podmienkami OVS, a. s. k zriadeniu kanalizačnej prípojky

Tretia strana žiadosti:

  • Prihláška na odvádzanie splaškovej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK) - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

Štvrtá strana žiadosti:

  • Prihláška na odvádzanie komunálnej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK) - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

K vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky žiadateľ doloží kópie dokladov uvedených na strane 7 žiadosti.

Doplňujúce tlačivá

Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku (subor na stiahnutie)

  • v prípade zriadenia kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku. Dohoda je uzavretá medzi žiadateľom a vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky (subor na stiahnutie)

  • v prípade zriadenia spoločnej kanalizačnej prípojky. Dohoda je uzatvorená medzi vlastníkmi nehnuteľností. Podpisy na dohode musia byť overené.