Zákazníci

Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2022

 

 

Prepočet s DPH
  €/m3 €/m3 €/liter
 

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0207/2017/V zo dňa 24.02.2017 

s účinnosťou od 01.03.2017

Rozhodnutie č. 75/2021 zo dňa 03.11.2021

s dátumom nadobudnutia právoplatnosti 15.12.2021

   
Vodné 1,0353 1,2424 0,0012
 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0028/2022/V zo dňa 20.06.2022 

s účinnosťou od 23.06.2022

   
Stočné 1,3271 1,5925 0,0015
Vodné a stočné spolu 2,3624 2,8349 0,0028

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/V zo dňa 24.11.2022, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálne ceny za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027.

 

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2022 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2017–2021.

 

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2017–2021

Priemer zrážok za obdobie 2017 - 2021
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita /mm/
Dolný Kubín 131 679 810
Horná Lehota 145 700 845
Námestovo 152 629 781
Nižná nad Oravou 138 706 844
Oravská Lesná 324 861 1185
Trstená 153 747 900
Tvrdošín 133 705 838
Zuberec 190 921 1111