Zákazníci

Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2023

  

Cena (€/m3 bez DPH )

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0004/2023/V zo dňa 24.11.2022,

ktorým ÚRSO schvaľuje maximálne ceny

za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody

verejnou kanalizáciou.

na obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2027

Rozhodnutie ÚRSO č. 0163/2023/V zo dňa 10.07.2023,

ktorým ÚRSO schvaľuje maximálnu cenu

za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom

s účinnosťou od 17.07.2023.

Prepočet

s DPH 

(€/m3)

 

Prepočet 

(€/liter)

 
Vodné

 

0,9927

 

1,1912 0,0012
Stočné 

 

1,6317

 

1,9580 0,0019

Vodné

a stočné

spolu

 

2,6244

 

3,1492 0,0031

 

Rozhodnutia ÚRSO, týkajúce sa cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predchádzajúcom období (rok 2022):

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0207/2017/V zo dňa 24.02.2017 s účinnosťou od 01.03.2017

Rozhodnutie č. 75/2021 zo dňa 03.11.2021 s dátumom nadobudnutia právoplatnosti 15.12.2021

Rozhodnutie ÚRSO č. 0028/2022/V zo dňa 20.06.2022 s účinnosťou od 23.06.2022

 

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2023 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2018–2022.

 

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2018–2022

Priemer zrážok za obdobie 2018 - 2022
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita (mm)
Dolný Kubín 131 638 769
Horná Lehota 143 664 807
Námestovo 147 613 760
Nižná nad Oravou 131 650 781
Oravská Lesná 299 819 1118
Trstená 151 733 884
Tvrdošín 128 635 763
Zuberec 184 828 1012

Zdroj: Atmosférické zrážky 2018-2022 podľa údajov SHMÚ