Zákazníci

Preddavkové platby

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďalej len dodávateľ) v záujme rozšírenia poskytovaných služieb, ponúka pre všetky kategórie odberateľov (domácnosti, ostatní odberatelia) možnosť úhrad za dodanú pitnú vodu, odvedenú odpadovú vodu a odvedené vody z povrchového odtoku mesačnými preddavkovými platbami.
Výška preddavkovej platby bude vypočítaná z priemeru ročnej spotreby odberateľa.