O spoločnosti

Späť

Profil spoločnosti

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke OVS, a. s., je akciová spoločnosť, ktorej štatutárnym orgánom je Predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti riadi OVS, a. s..

Vlastníkom majetku je Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.. Akcionármi Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s., sú mestá a obce v regióne Oravy.

Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín je vodárenská spoločnosť s bohatými skúsenosťami z prevádzkovania verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ďalej len ČOV).

Identifikačné údaje

Oravská vodárenská spoločnosť - ovs.sk

Okrem týchto hlavných činností vykonáva celú škálu činností, ktoré sú vymedzené v predmete podnikania spoločnosti.

V roku 2005 spoločnosť oslávila 35 výročie existencie. Je nastupujúcou spoločnosťou Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Vznikla zápisom do obchodného registra ku dňu 07. 09. 2006.

Na čo Vás chceme upozorniť?

OVS, a.s., na úseku prevádzkovania verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV má vyškolených odborných zástupcov na prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV I. kategórie. Taktiež má odborných zástupcov na úseku metrológie, stavebných dozorov a stavbyvedúcich v súlade s ustanoveniami Zákonov č. 442/2002 a č. 230/2005 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z., Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

Orgány spoločnosti:

Predstavenstvo

Ing. Ján Banovčan – predseda predstavenstva
JUDr. Matúš Mních – člen predstavenstva
Ing. Ladislav Matejčík – člen predstavenstva
Ing. Jozef Revaj – člen predstavenstva

Dozorná rada

Ing. Ján Prílepok – predseda DR
Ing. Karol Graňák – člen DR
Ing. Ján Kamas – člen DR
Peter Medvecký – člen DR
Ing. Ľubomír Paluga – člen DR
Ing. Ľubomír Vorčák – člen DR
PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková – člen DR
Ing. Ivan Šaško – člen DR
Ing. Ján Rončák – člen DR
Ing. Metod Sojčák – člen DR
Ing. Ján Kadera – člen DR
JUDr. Alojz Lajčin – člen DR
Mgr. Ľubomír Piták – člen DR

Predmet podnikania

prenájom strojov, prístrojov a zariadení
prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
maloobchod v rozsahu voľných živností
technické testovanie, meranie a analýzy
vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
vykonávanie technických prehliadok potrubí
vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
výroba priemyselných hnojív
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
výkon činnosti stavbyvedúceho
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
výkon činnosti stavebného dozoru
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
vnútroštátna nákladná cestná doprava
protikorózna ochrana
montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov (malých vodných elektrární) s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
laboratórne analýzy pitných a odpadových vôd
verejné obstarávanie

Bankové spojenia

Úhrada faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd

Úhrada faktúr za ostatné služby