Súčasnosť

Späť

V súčasnosti OSV zásobuje všetky 4 oravské mestá a 32 obcí s celkovým počtom 77 789 napojených obyvateľov (k 31. 12. 2018). Celková dĺžka OSV vrátane rozvodných sietí v obciach a mestách je 563,4 km. Investorom stavby bol bývalý SeVaK š. p. Žilina, hlavným projektantom Hydroprojekt Český Těšín a generálnym dodávateľom boli bývalé Stredoslovenské stavby n. p. Žilina.

Na trase z Oravíc do Veličnej a do Bobrova je celkom 69 vodojemov s celkovou kapacitou 34 620 m3. Kinetický potenciál vody Oravského skupinového vodovodu je využívaný na výrobu elektrickej energie v ôsmich malých vodných elektrárňach. Tržbami za vyrobenú elektrickú energiu spoločnosť prispieva k zlepšovaniu hospodárskeho výsledku.

Malé vodné elektrárne v objekte chlórovacej stanice v Oraviciach.

Riadenie prevádzky Oravského skupinového vodovodu nepretržite zabezpečuje vodárenský dispečing, ktorý monitoruje 105 vodovodných a 29 kanalizačných kľúčových vodohospodárskych objektov. Jeho centrála je umiestnená v prevádzkovej budove v Dolnom Kubíne a zabezpečuje nepretržitú monitorovaciu službu, ovládanie prietokov, registráciu nahlasovaných porúch a riadenie poruchovej služby na vodovodných a kanalizačných sieťach. Okrem zásobovania pitnou vodou k rozhodujúcim činnostiam patrí aj odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Hlavnými producentami znečistenia vôd sú veľké sídelné celky, preto sú v nich vybudované veľkokapacitné čistiarne odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd z Dolného Kubína a jeho mestských častí zabezpečuje mechanicko-biologická ČOV, ktorá je umiestnená v lokalite Gäceľ. Jej kapacita je 80,0 l/s. V roku 2004 bola na tejto čistiarni vykonaná intenzifikácia mechanicko-biologického stupňa. Tým bola dosiahnutá podstatne vyššia úroveň čistenia. Čistenie odpadových vôd z miest Trstená, Tvrdošín a z obce Nižná nad Oravou je vykonávané na spoločnej ČOV v Nižnej nad Oravou s kapacitou 86,0 l/s. Odpadové vody z mesta Námestovo a obcí Klin, Zubrohlava, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov, Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné a Novoť sú čistené na ČOV Námestovo. Jej kapacita je 46 000 EO.

Kanalizácia v týchto obciach a intenzifikácia ČOV na požadovanú kapacitu bola vybudovaná v stavbe „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1“ v období rokov 2006-2009 s pomocou Kohézneho fondu EÚ a príspevku zo štátneho rozpočtu. Intenzifikáciou ČOV na uvedenú kapacitu sa vytvorili podmienky na pripojenie kanalizácií takmer všetkých obcí okresu Námestovo.

Po realizácii projektu „Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2“ sú na ČOV Námestovo čistené aj odpadové vody z obcí Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné a Novoť.

Spoločná čistiareň odpadových vôd v Nižnej nad Oravou
Čistiareň odpadových vôd Námestovo pred intenzifikáciou
Čistiareň odpadových vôd Námestovo počas intenzifikácie