Profil spoločnosti

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke OVS, a. s., je akciová spoločnosť, ktorej štatutárnym orgánom je Predstavenstvo spoločnosti. Predstavenstvo spoločnosti riadi OVS, a. s.. Vlastníkom majetku je Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.. Akcionármi Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s., sú mestá a obce v regióne Oravy.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE: 

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. alebo v skratke OVS, a. s.

Zapísaná v obchodnom registri: Reg.-odd.: Sa, vl.č.: 10544/L, Okresný súd Žilina

Sídlo: Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Právna forma: akciová spoločnosť

IČO: 36672254

DIČ: 2022236315

IČ DPH: SK2022236315

 

Bankové spojenia na úhradu faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd:

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.

IBAN: SK47 0200 0000 0025 2713 5154

BIC kód banky: SUBASKBX

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK59 1100 0000 0026 2416 8281

BIC kód banky: TATRSKBX

 

Bankové spojenie na úhradu faktúr za ostatné služby:

 

Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN:
SK74 0200 0000 0035 7850 2051
BIC kód banky:
SUBASKBX

 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: SK27 1100 0000 0029 2890 1729

BIC kód banky: TATRSKBX

 

ORGÁNY SPOLOČNOSTI:

 

Predstavenstvo:

 • Ing. Ján Banovčan - predseda predstavenstva
 • JUDr. Matúš Mních - člen predstavenstva
 • Ing. Ladislav Matejčík - člen predstavenstva
 • Ing. Katarína Mäsiarová - člen predstavenstva
 • Ing. Jozef Revaj - člen predstavenstva
 • Ing. Marcel Bakoš - člen predstavenstva

Dozorná rada:

 • Milan Pavlovčík - predseda DR
 • Ing. Ján Prílepok - člen DR
 • Ing. Ivan Šaško - člen DR
 • Ing. Karol Graňák - člen DR
 • Milan Hubík - člen DR
 • PhDr. Ing. Magdaléna Zmarzláková - člen DR
 • Ing. Vladimír Šiška - člen DR
 • Ing. Ján Kamas - člen DR
 • Pavol Bugeľ - člen DR
 • Ing. Ľubomír Paluga - člen DR
 • Bc. Dušan Krnáč - člen DR
 • Ing. Ľubomír Vorčák - člen DR
 • Ing. Ján Rončák - člen DR

PREDMET PODNIKANIA:

 • prenájom strojov, prístrojov a zariadení
 • prenájom nehnuteľností s poskytovaním iných než základných služieb
 • ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach bez poskytovania pohostinských činností v týchto zariadeniach
 • prevádzkovanie verejného vodovodu pre kategóriu V-1
 • prevádzkovanie verejnej kanalizácie pre kategóriu K-1
 • inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo
 • montáž vodomerov na teplú a studenú úžitkovú vodu
 • veľkoobchod v rozsahu voľných živností
 • maloobchod v rozsahu voľných živností
 • technické testovanie, meranie a analýzy
 • vytyčovanie vodovodnej a kanalizačnej siete
 • vykonávanie prehliadok kanalizácií prístrojovou technikou
 • vykonávanie technických prehliadok potrubí
 • vyhľadávanie skrytých únikov vôd korelačnou a elektroakustickou technikou
 • výroba priemyselných hnojív
 • podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
 • čistenie vodovodných a kanalizačných potrubí
 • meranie množstva pitných, úžitkových a odpadových vôd
 • výkon činnosti stavbyvedúceho
 • uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • výkon činnosti stavebného dozoru
 • podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
 • vnútroštátna nákladná cestná doprava
 • protikorózna ochrana
 • montáž, rekonštrukcie, údržba elektrických zariadení
 • výroba a dodávka elektriny z obnoviteľných zdrojov (malých vodných elektrární) s celkovým inštalovaným výkonom do 5 MW
 • laboratórne analýzy pitných a odpadových vôd
 • verejné obstarávanie

Oravská vodárenská spoločnosť a.s. Dolný Kubín je vodárenská spoločnosť s bohatými skúsenosťami z prevádzkovania verejných vodovodov, verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd (ďalej len ČOV). Okrem týchto hlavných činností vykonáva celú škálu činností, ktoré sú vymedzené v predmete podnikania spoločnosti. V roku 2005 spoločnosť oslávila 35 výročie existencie. Je nastupujúcou spoločnosťou Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina. Vznikla zápisom do obchodného registra ku dňu 07. 09. 2006.

Na čo Vás chceme upozorniť?
OVS, a.s., na úseku prevádzkovania verejných vodovodov, kanalizácií a ČOV má vyškolených odborných zástupcov na prevádzkovanie vodovodov, kanalizácií a ČOV I. kategórie. Taktiež má odborných zástupcov na úseku metrológie, stavebných dozorov a stavbyvedúcich v súlade s ustanoveniami Zákonov č. 442/2002 a č. 230/2005 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, Zákona o metrológii č. 142/2000 Z.z., Zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov.

História a súčasnosť

Riadenie vodného hospodárstva na Slovensku prekonalo mnohé zmeny. Z bývalých Okresných vodohospodárskych správ dňa 01. 07. 1970 vznikli rozpočtové, neskôr hospodárske organizácie – štátne podniky vodární a kanalizácií. Súčasťou štátneho podniku Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina,  bol aj odštepný závod 02 Dolný Kubín. Z neho transformáciou 7. septembra 2006 vznikla Oravská vodárenská spoločnosť, akciová spoločnosť, ako nástupnik Severoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. Žilina.

Prvý vodovod na Orave bol vybudovaný v 16. storočí pre Oravský hrad. Privádzal dreveným potrubím pitnú vodu z Grúňa do hradnej kuchyne a do stajní. Prvým obecným vodovodom bol vodovod pre mesto Tvrdošín postavený v rokoch 1930 – 1931 firmou RUMPEL zo Žiliny.


Prítok vody do vodojemu v Tvrdošíne z roku 1930.

Prvý skupinový vodovod bol vybudovaný v rokoch 1931 – 1932 firmou LANNA z Bratislavy pre mesto Dolný Kubín a obec Jasenovú. Vodný zdroj sa nachádza na západnom úpätí Choča, v katastrálnom území obce Jasenová.

Vodojem 2x140 m3 Dolný Kubín - Staré mesto

Hlavnou vodárenskou tepnou na Orave je Oravský skupinový vodovod (OSV). Bol vybudovaný v rokoch 1970 – 1985. Hlavné vodné zdroje s kapacitou 131,5 l/s sú v Oraviciach.

Vodný zdroj v Oraviciach, Bobroveckej doline. Na fotografii ponceletov priepad.
Pramenná štôlňa vodného zdroja v Oraviciach, Bobroveckej doline.

V súčasnosti OSV zásobuje všetky 4 oravské mestá a 29 obcí s celkovým počtom 75 008 napojených obyvateľov (k 31. 12. 2015). Celková dĺžka OSV vrátane rozvodných sietí v obciach a mestách je 530,1 km. Investorom stavby bol bývalý SeVaK š. p. Žilina, hlavným projektantom  Hydroprojekt Český Těšín a generálnym dodávateľom boli bývalé Stredoslovenské stavby n. p. Žilina.

Na trase z Oravíc do Veličnej a do Bobrova je celkom 69 vodojemov s celkovou kapacitou 34 620 m3. Kinetický potenciál vody Oravského skupinového vodovodu je využívaný na výrobu elektrickej energie v ôsmich malých vodných elektrárňach. Tržbami za vyrobenú elektrickú energiu spoločnosť prispieva k zlepšovaniu hospodárskeho výsledku.

Vodojem Vitanová s vodnou elektrárňou.
Malé vodné elektrárne v objekte chlórovacej stanice v Oraviciach.

Riadenie prevádzky Oravského skupinového vodovodu nepretržite zabezpečuje vodárenský dispečing, ktorý monitoruje 105 vodovodných a 29 kanalizačných kľúčových  vodohospodárskych objektov. Jeho centrála je umiestnená v prevádzkovej budove v  Dolnom Kubíne a  zabezpečuje nepretržitú monitorovaciu  službu, ovládanie prietokov, registráciu nahlasovaných porúch a riadenie poruchovej služby na vodovodných a kanalizačných sieťach.


Centrála vodárenského dispečingu spoločnosti v Dolnom Kubíne.

Okrem zásobovania pitnou vodou k rozhodujúcim činnostiam patrí aj odvádzanie a  čistenie odpadových vôd. Hlavnými  producentami znečistenia vôd sú veľké sídelné celky, preto sú v nich vybudované veľkokapacitné čistiarne odpadových vôd. Čistenie odpadových vôd z Dolného Kubína a jeho mestských častí zabezpečuje mechanicko-biologická ČOV, ktorá je umiestnená v lokalite Gäceľ. Jej kapacita je 80,0 l/s. V roku 2004 bola na tejto čistiarni vykonaná intenzifikácia mechanicko-biologického stupňa. Tým bola dosiahnutá podstatne vyššia úroveň čistenia. Čistenie odpadových vôd z miest Trstená, Tvrdošín a z obce Nižná nad Oravou je vykonávané na spoločnej ČOV v Nižnej nad Oravou s kapacitou 86,0 l/s. Odpadové vody z mesta Námestovo a obcí Klin, Zubrohlava, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov, Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné a Novoť sú čistené na ČOV Námestovo. Jej kapacita je 46 000 EO. Kanalizácia v týchto obciach a intenzifikácia ČOV na požadovanú kapacitu bola vybudovaná v stavbe "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1" v období rokov 2006-2009 s pomocou Kohézneho fondu EÚ a príspevku zo štátneho rozpočtu. Intenzifikáciou ČOV na uvedenú kapacitu sa vytvorili podmienky na pripojenie kanalizácií takmer všetkých obcí okresu Námestovo. Po realizácii projektu "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2" sú na ČOV Námestovo čistené aj odpadové vody z obcí Rabča, Oravská Polhora, Sihelné, Vavrečka, Hruštín, Zákamenné a Novoť.


Mestská čistiareň odpadových vôd Dolný Kubín


Spoločná čistiareň odpadových vôd v Nižnej nad Oravou


Čistiareň odpadových vôd Námestovo pred intenzifikáciou


Čistiareň odpadových vôd Námestovo počas intenzifikácie

Výrobné ukazovatele

Porovnanie základných výrobných ukazovateľov z rokov 1975, 2000, 2005, 2011, 2012, 2013, 2014,

2015, 2016, 2017 a 2018.

Ukazovateľ Jednotka 1975 2000 2005 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
voda vyrobená tis.m3 4189 7278 5748 4780 4855  4778 4576 4669 4559  4697 4874
voda odkanalizovaná tis.m3 1758 3156 2476 2655 2570  2596 2585 2707 2815  3032 3185
dĺžka vodovodnej siete km 214 630 689,1 755,4 758,9  770,1 773,4 780,0  794,3  806,0 815,0
dĺžka kanalizačnej siete km 35 128 193 264,7 271  279,1 292,8 304,8  442,1  443,0 455,0
počet zamestnancov osôb 84 213 169,3 156,2 156  157,3 157,8 157,1  156,1  156,7 157,7
napojených na vodovod obyv. 36800 99204 100105 104390 104643 105439  105825 106970  107585  108118 108887
napojených na kanalizáciu obyv. 18100 49299 53152 60988 61592  63620 65503 66162  67806  81169 81530
spotreba vody obyvateľov l/os./deň 182 89 70,4 65,9 64,5  62,7 61,5 61,4  66,3  66,9 63,3

Pripravované a realizované projekty

Schválené, realizované a pripravované projekty spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.

Ciele projektov:

 • zaistenie akosti a množstva pitnej vody pre obyvateľstvo tak, aby boli splnené hodnoty podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky a Smernice Rady č. 80/788/EEC Pitná voda a Smernice Rady č.98/83/EHS o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
 • zvýšenie napojiteľnosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu tak, aby sa zlepšil  nevyhovujúci stav a pre dosiahnutie súladu so  Smernicou Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd ako aj s rámcovou smernicou 2000/60/EC o ochrane vôd a integrovanom prístupe k manažmentu povodia
 • zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd v súlade s nariadením vlády č.29/2002 o požiadavkách na kontrolu kvality vody, nariadením vlády č. 491/2002, ktoré  stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd  a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia  odpadových vôd a osobitných vôd
 • dobudovanie kalového a plynového hospodárstva tak, aby kalová koncovka ČOV zodpovedala Smernice Rady č. 86/278/EEC o podpore využívania čistiarenských kalov.
 • Súlad projektov so strategickými dokumentami  na národnej a regionálnej úrovni
  Pre zabezpečenie smerníc Európskej Únie a vodného zákona č. 364/2004 Z.z., ktorý v paragrafe 36 ukladá zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií od 2000 do 10000 ekvivalentných obyvateľov do 31.12.2015, resp. nad 10000 ekvivalentných obyvateľov  do konca roku 2010 stanoveným stupňom čistenia sa uvažuje s financovaním investičných stavieb hlavne z fondov Európskej únie /kohézny fond a štrukturálne fondy/ so spolufinancovaním z vlastných finančných prostriedkov a úverov.

Ukončený projekt:

č.p. 2. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2

Projekt nadväzuje na I. etapu a rieši napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a rekonštrukcie existujúcich vodohospodárskych objektov v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

 • Začatie stavby: 09/2013
 • Ukončenie stavby: 06/2016
 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP): 09/2010
 • Celkové výdavky projektu: 42,035 mil. €
 • Zhotoviteľ stavebných prác: skupina dodávateľov OHL ŽS, a.s., organizačná zložka Bratislava, OHL Pozemné stavby, a.s., Bratislava a MBM - GROUP, a.s., Námestovo
 • Stavebný dozor: VRV, a.s., Praha (ČR) a ESP Consult, s.r.o. Šamorín

Základné údaje o stavbe:

 • Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou 
 • Rekonštrukcia ČOV Dolný Kubín
 • Výstavba novej kanalizačnej siete - 135,1 km
 • Počet vybudovaných čerpacích staníc: 11
 • Plánovaný počet pripojených obyvateľov na kanalizáciu - 20 680

Kanalizácia bola vybudovaná v 7 obciach okresu Námestovo. V povodí  toku Polhoranka sú to obce: Rabča, Oravská Polhora a Sihelné, ktoré sú pripojené na existujúci kanalizačný zberač vybudovaný až na ČOV Námestovo. V povodí Bielej Oravy budú odkanalizované obce: Hruštín, Vavrečka, Zákamenné a Novoť, ktoré sú napojené na kanalizačný zberač vybudovaný v 1. etape projektu s čistením odpadových vôd na ČOV Námestovo. Súčasťou stavby boli aj rekonštrukcie ČOV Dolný Kubín (23 000 EO) a ČOV Nižná nad Oravou (26 000 EO).

Ukončený projekt:

č.p. 1. Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1


Projekt rieši napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a rekonštrukcie existujúcich vodohospodárskych objektov v okrese Námestovo.

 • Začatie stavby: 08/2006
 • Ukončenie stavby: 08/2009

Výdavky na realizáciu projektu schválené v rozhodnutí Európskej komisie sú 24 583 322,11 €. Uzavreté zmluvy sú na Práce 23 135 535,93 €, Služby 990 838,48 € a Propagáciu na 29 542,61 €. Zvyšok 427 405,09 € je rezerva MŽP. Všetky ceny sú bez DPH. Vzhľadom k predĺženiu lehoty výstavby bol vypracovaný dodatok č. 2 k zmluve na výkon Služieb SD, kde bola navýšená cena o 211 478,44 € čiže spolu 1 202 316,92 € bez DPH. Dodatok bol hradený z prostriedkov OVS. Zmena ceny bola odsúhlasená orgánmi spoločnosti. Realizované platby sú v objeme Práce 19 992 939,2 € (zvyšok 10% zádržné a nerealizované resp. nepotvrdené práce SD), Služby 1 082 085,22 € (nevyplatené 10 % zádržné), Propagácia – uhradené 29 542,61 €.

Podiel financovania:

 • Pomoc z Kohézneho fondu - 85%
 • Príspevok Slovenskej republiky - 10%
 • Príspevok konečného prijímateľa OVS, a. s. - 5 %

Sídla zahrnuté do projektu:

 • Zásobovanie pitnou vodou - Námestovo, Vavrečka, Lokca, Oravská Jasenica, Ťapešovo
 • Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Námestovo, Klin, Zubrohlava, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov

Základné údaje o stavbe:

 • Intenzifikácia ČOV Námestovo – 46 000 EO
 • Výstavba novej arekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete - 25 195,42 m
 • Výstavba novej a rekonštrukcia existujúcej kanalizačnej siete - 54 885,06 m
 • Budovanie prečerpávacích staníc - 7 ks
 • Budovanie domových prípojok - 1980 ks

Projektant stavby:

 • AQUA PROCON, s.r.o. Brno

Zhotoviteľ stavby:

 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Bratislava
 • HYDROEKOL Dolný Kubín, s.r.o. Dolný Kubín
 • MBM-STAV, s.r.o. Námestovo

Pripravovaný projekt:

č.p. 3. Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná

Predmetom projektu je odkanalizovanie obcí Žaškov, Párnica, Oravská Poruba a Veličná s odvedením odpadových vôd na existujúcu spoločnú centrálnu ČOV Dolný Kubín, ktorá nie je predmetom projektu. Projekt predpokladá vybudovanie 35,84 km gravitačnej kanalizácie, 6,53 km výtlačného potrubia, 5 ks čeracích staníc a 1392 odbočiek pre kanalizačné prípojky. Súčasťou projektu je rekonštrukcia gravitačnej kanalizácie a verejných vodovodov. Hlavným prínosom investície je zabezpečenie odkanalizovania a čistenia odpadových vôd z dotknutých obcí v súlade so všetkými platnými predpismy Slovenskej republiky a smernicami EÚ. Realizácia stavby spolufinancovanej fondom EÚ zabezpečí optimálne čistenie a odvedenie odpadových vôd z lokality riešených obcí. Realizáciou dôjde k významnému skvalitneniu životného prostredia, čím budú priamo dotknutí všetci obyvatelia uvedených obcí. V prvom rade však investícia zvýši kvalitu prostredia ochranou povrchových a podzemných vôd.

 • Predpokladaná doba výstavby: 01/09/2018 - 31/12/2020
 • Predpokladané náklady stavby: 20,9 mil. €

Pripravovaný projekt:

č.p. 4. Odkanalizovanie obcí Zuberec, Habovka, Oravský Biely Potok a Podbiel na ČOV Nižná nad Oravou

Primárnym cieľom stavby je dobudovanie, resp. vybudovanie zberného systému odpadových vôd, ktoré sa produkujú v obciach Zuberec, Habovka, Oravský Biely Potok a Podbiel a zabezpečenie primeraného čistenia na ČOV Nižná nad Oravou, čím sa vytvoria predpoklady, aby v záujmovom území nadochádzalo k ohrozovaniu životného prostredia znečistenou odpadovou vodou

 • Miesto stavby: k. ú. obcí Nižná nad Oravou, Podbiel,Oravský Biely Potok a Habovka.

Rozsah stavby: SO01-Výtlačné potrubia: 3263,00 m; SO02-Čerpacie stanice "ČS-1" a "ČS-2": 2 ks; SO03-NN-prípojky: 2 ks; SO04-Hlavný gravitačný zberač: 7100,00 m;SO05-Hlavný tlakový zberač: 4050,00m; SO06-Čerpacia stanica "ČS-3": 1 ks; SO07-NN prípojka: 1 ks; SO08-Rozšírenie kanalizácie v obci Podbiel: 420,00 m;SO09-Gravitačná kanalizácia: 2832,00 m; SO10-Domové prípojky: 225 ks.

 • Termín začatia stavby: 05/2011
 • Predpokladaný termín ukončenia stavby: 12/2020
 • Predpokladané náklady stavby: 7329 tis.€

Pripravovaný projekt:

č.p. 5. SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová

Projekt rieši odkanalizovanie obcí Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka Dubová, čistenie splaškových odpadových vôd, výstavbu kanalizačných odbočiek pre obyvateľstvo, hlavné kanalizačné zberače a spoločnú čistiareň odpadových vôd.
V súčasnosti je v týchto obciach nevyhovujúci stav odkanalizovania nehnuteľností, pretože obce nemajú vybudované čistiarne odpadových vôd a ani kanalizáciu. Ak je aj v obci vybudovaná ČOV a kanalizácia táto ma väčšinou nevyhovujúci stav a nespĺňa už súčasné požiadavky.
Väčšina obyvateľov ma vybudované iba žumpy, ktoré majú často nevyhovujúci stav a sú netesné alebo vypúšťajú odpadové vody priamo do tokov, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu podzemných vôd, vodných tokov a okolité prostredie. Vybudovaním tejto stavby a jej uvedením do prevádzky bude tento nevyhovujúci stav odstránený.

V rámci stavby sa vybuduje:

 • celková dĺžka kanalizácie - 20,614 km (z toho gravitačná kanalizácia 18,844 km, výtlak 1,770 km);
 • ČS veľká - 2 ks, ČS malá - 6 ks;
 • Sedliacka Dubová - 3,379 km;
 • Dlhá nad Oravou – 2,781 km, 2 ks ČS, rekonštrukcia 1,162 m;
 • Chlebnice - 13,292 km;
 • 1 ks ČOV, 3940 EO.

Predpokladaná doba výstavby bude v rokoch 2018 – 2020.
Celkové náklady na stavbu sú 11,213 mil. EUR.