Výrobné ukazovatele

Porovnanie základných výrobných ukazovateľov z rokov 1975, 2000, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014,

2015, 2016 a 2017.

Ukazovateľ Jednotka 1975 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
voda vyrobená tis.m3 4189 7278 5748 4941 4780 4855  4778 4576 4669 4559  4697
voda odkanalizovaná tis.m3 1758 3156 2476 2625 2655 2570  2596 2585 2707 2815  3032
dĺžka vodovodnej siete km 214 630 689,1 751,8 755,4 758,9  770,1 773,4 780,0  794,3  806,0
dĺžka kanalizačnej siete km 35 128 193 261,4 264,7 271  279,1 292,8 304,8  442,1  443,0
počet zamestnancov osôb 84 213 169,3 156,6 156,2 156  157,3 157,8 157,1  156,1  156,7
napojených na vodovod obyv. 36800 99204 100105 104378 104390 104643 105439  105825 106970  107585  108118
napojených na kanalizáciu obyv. 18100 49299 53152 61637 60988 61592  63620 65503 66162  67806  81609
spotreba vody obyvateľov l/os./deň 182 89 70,4 66,6 65,9 64,5  62,7 61,5 61,4  66,3  66,9