Zákazníci

Služby pre zákazníkov

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. v záujme zlepšenia úrovne a rozsahu služieb poskytovaných zákazníkom zriadila zákaznícke centrum.

Služby poskytované v zákazníckom centre:

 • uzatváranie a aktualizácia zmlúv a ich dodatkov, zmeny odberateľa
 • dohodnutie a aktualizácia výšky preddavkových platieb
 • dohodnutie spôsobu platieb preddavkov a faktúr
 • prijímanie reklamácií faktúr za vodné a stočné a faktúr za poskytované služby
 • prijímanie reklamácií vodomerov
 • prijímanie žiadostí o preskúšanie meradla
 • poskytovanie informácií o fakturácii vodného a stočného, o pohľadávkach
 • prijímanie platieb v hotovosti (pokladňa)
 • prijímanie žiadostí o zriadenie vodovodných a kanalizačných prípojok (technický úsek)
 • vyjadrovanie k projektovej dokumentácii a stavebným povoleniam (technický úsek)

Adresa:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180
026 80  Dolný Kubín
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Stránkové hodiny:
Pondelok až piatok: 7:00 – 14:00 h

Kontakty:
NON–STOP dispečing
Tel.: 0917 516 477

Kontakt pre nahlasovanie korupčnej činnosti:  
e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Informátor:
Tel.: 043/5864 660, 5864 759
Fax: 043/5863 682

Ing. Zuzana Skoncová - zmluvy pre ostatných odberateľov (organizácie, bytové spoločenstvá), prijímanie reklamácií 
Tel.: 043/2388 508, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Monika Pilarčíková – zmluvy pre domácnosti (obyvateľstvo)
Tel.: 043/2388 538, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Marta Košarišťanová – informácie o pohľadávkach, o fakturácii vodného a stočného
Tel.: 043/2388 566, 0917 651 370, e-mail:Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Marcela Tuturová – fakturácia vodného a stočného
Tel.: 043/2388 510, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Drahomíra Klocháňová - fakturácia vodného a stočného
Tel.: 043/2388 509, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Ing. Anastázia Ballová, Ing. Zuzana Klimeková, Ing. Denisa Hutlasová (technický úsek) – vyjadrenia k projektovým dokumentáciám, žiadosti o vodovodné a kanalizačné prípojky
Tel.: 043/2388 511, 0907 873 914, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.
Tel.: 043/2388 505, 0905 919 960, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 
Tel.: 043/2388 560, 0917 651 371, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Róbert Michalica – sťažnosti zákazníkov
Tel.: 043/2388 506, 0905 783 004, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Príprava a realizácia vodovodných a kanalizačných prípojok

 1. Žiadateľ o napojenie sa na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu, ktorej prevádzkovateľom je
  OVS, a.s. Dolný Kubín sa informuje na príslušnom prevádzkovom obvode vodovodov (kanalizácií)
  – u zodpovedného pracovníka prevádzkového obvodu o možnosti napojenia na verejný vodovod-
  kanalizáciu, t.j. kde sa nachádza najbližšie verejný vodovod (kanalizácia) pri danej nehnuteľnosti a
  akým spôsobom bude naň napojený. Zodpovedný pracovník stanoví a vysvetlí kde a ako sa
  vodovodná (kanalizačná) prípojka môže realizovať a určí miesto umiestnenia vodomernej šachty.
 2. Žiadateľ v zákazníckom centre OVS a.s. Dolný Kubín obdrží tlačivá o zriadenie vodovodnej –
  kanalizačnej prípojky , kde bude oboznámený s jednotlivými časťami žiadosti ako aj s podmienkami
  OVS a. s. pri zriaďovaní vodovodnej – kanalizačnej prípojky.
 3. Po vyplnení žiadosti a jej príloh a odovzdaní požadovaných dokladov, bude žiadosť odovzdaná na
  posúdenie príslušnému vedúcemu pracovníkovi.
 4. Pracovník poverený vybavovaním vodovodných a kanalizačných žiadostí schválenú žiadosť
  odovzdá príslušnému zodpovednému pracovníkovi prevádzkového obvodu na jej realizáciu.
 5. Žiadateľ sa skontaktuje so zodpovedným pracovníkom daného prevádzkového obvodu a dohodne
  sa na konkrétnom termíne realizácie napojenia na verejný vodovod - kanalizáciu.
 6. Po vykonaní montáže vodovodnej, resp. kanalizačnej prípojky žiadateľ podpíše výkazy
  realizovaných prác a následne mu bude vystavená a zaslaná faktúra za realizované práce.

Tlačivá na zriadenie vodovodnej a kanalizačnej prípojky

Vodovodná prípojka

Žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky (súbor na stiahnutie - PDF, veľkosť 5,7 MB)

Projektová dokumentácia k žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky

Prvá strana žiadosti:

 • Oddiel I - Základné údaje - vypisuje žiadateľ o zriadenie vodovodnej prípojky (ďalej žiadateľ) podľa predtlače
 • Oddiel II - Vyjadrenie mesta-obce - zabezpečí žiadateľ (obec- mesto sa vyjadruje k vybudovaniu vodovodnej prípojky - drobnej stavby a k rozkopávke verejného priestranstva)
 • Oddiel III - Rozhodnutie o zriadení vodovodnej prípojky - vyplňuje OVS, a. s.

Druhá strana žiadosti:

 • Oddiel IV - Prehlásenie - vypisuje žiadateľ podľa predtlače a svojím podpisom potvrdzuje
  - že ako obstarávateľ vodovodnej prípojky prevzal technickú (projektovú) dokumentáciu vodovodnej prípojky, za ktorú so OVS, a. s. účtuje poplatok 7,90 € s DPH (projektovú dokumentáciu požaduje OVS, a. s. ku každej vodovodnej prípojke, žiadateľ môže predložiť vlastnú dokumentáciu spracovanú projektantom - jedná sa hlavne o veľké objekty, kde je potrebný výpočet požiarnej vody a p.)
  - že súhlasí s podmienkami OVS, a. s. k zriadeniu vodovodnej prípojky

Tretia strana žiadosti:

 • Prihláška na odber vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

K vyplnenej žiadosti o zriadenie vodovodnej prípojky žiadateľ doloží kópie dokladov uvedených na strane 7 žiadosti.

Doplňujúce tlačivá

Dohoda o napojení a užívaní vodomernej šachty ďalším odberateľom (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 105 kB)

 • v prípade napojenia z vodomernej šachty iného odberateľa. Dohoda je uzavretá medzi žiadateľom a vlastníkom nehnuteľnosti - VŠ. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení časti vodovodnej prípojky alebo vodomernej šachty na cudzom pozemku (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 91,4 kB)

 • v prípade zriadenia časti vodovodnej prípojky na cudzom pozemku. Dohoda je uzatvorená medzi žiadateľom a vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti . Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 88,6 kB)

 • v prípade zriadenia spoločnej vodovodnej prípojky. Dohoda je uzatvorená medzi vlastníkmi nehnuteľností. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Kanalizačná prípojka

Žiadosť o zriadenie kanalizačnej prípojky (súbor na stiahnutie PDF, veľkosť1,89 MB)

Projektová dokumentácia k žiadosti o zriadenie kanlizačnej prípojky

Prvá strana žiadosti:

 • Oddiel I - Základné údaje - vypisuje žiadateľ o zriadenie kanalizačnej prípojky (ďalej žiadateľ) podľa predtlače
 • Oddiel II - Vyjadrenie mesta-obce - zabezpečí žiadateľ (obec- mesto sa vyjadruje k vybudovaniu kanalizačnej prípojky - drobnej stavby a k rozkopávke verejného priestranstva)
 • Oddiel III - Rozhodnutie o zriadení kanalizačnej prípojky - vyplňuje OVS, a. s.

Druhá strana žiadosti:

 • Oddiel IV - Prehlásenie - vypisuje žiadateľ podľa predtlače a svojím podpisom potvrdzuje
  - že ako obstarávateľ prevzal technickú (projektovú) dokumentáciu kanalizačnej prípojky, za ktorú si OVS, a. s. účtuje poplatok 7,90 € s DPH
  - že súhlasí s podmienkami OVS, a. s. k zriadeniu kanalizačnej prípojky

Tretia strana žiadosti:

 • Prihláška na odvádzanie splaškovej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK) - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

Štvrtá strana žiadosti:

 • Prihláška na odvádzanie komunálnej odpadovej vody, ktorá je podkladom pre uzatvorenie zmluvy o odvádzaní odpadovej vody verejnou kanalizáciou (VK) - vypisuje žiadateľ podľa predtlače

K vyplnenej žiadosti o zriadenie kanalizačnej prípojky žiadateľ doloží kópie dokladov uvedených na strane 7 žiadosti.

Doplňujúce tlačivá

Dohoda o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku (subor na stiahnutie)

 • v prípade zriadenia kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku. Dohoda je uzavretá medzi žiadateľom a vlastníkom dotknutej nehnuteľnosti. Podpisy na dohode musia byť úradne overené.

Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky (subor na stiahnutie)

 • v prípade zriadenia spoločnej kanalizačnej prípojky. Dohoda je uzatvorená medzi vlastníkmi nehnuteľností. Podpisy na dohode musia byť overené.

Zmluvné vzťahy

V súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody, prípadne o odvádzaní odpadových vôd sa v zmysle platného zákona o verejnom vodovode a verejnej kanalizácii  považuje za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, prípadne neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (§ 25 ods. 1 písm. a), § 25 ods.3 písm. a) Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov). V tomto prípade môže spoločnosť prerušiť (odpojiť) dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd a náklady s tým spojené hradí odberateľ.

Na základe zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je odberateľ okrem iného povinný:

 • bezodkladne oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
 • bezodkladne oznámiť zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu

Na základe platnej legislatívy sa zmluva uzatvára s vlastníkom objektu alebo nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod, alebo z ktorej sa odpadové vody odvádzajú do verejnej kanalizácie.

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd

Právnické osoby:

 • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (nie starší ako 3 mesiace)
 • List vlastníctva (nie starší ako 3 mesiace)
 • V prípade nájomcu nehnuteľnosti treba predložiť nájomnú zmluvu
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • Splnomocnenie overené notárom, doklad totožnosti (občiansky preukaz) – ak je k podpisu zmluvy  oprávnená iná osoba ako konateľ
 • Bankové spojenie – číslo účtu
 • Stav meradla ku dňu odovzdania nehnuteľnosti odsúhlasený bývalým majiteľom

Fyzické osoby:

 • Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti – list vlastníctva, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti  
 • V prípade nájomcu nehnuteľnosti treba predložiť nájomnú zmluvu
 • Bankové spojenie – číslo účtu
 • Stav meradla ku dňu odovzdania nehnuteľnosti odsúhlasený bývalým majiteľom


Odhlásenie odberu pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľnosti
Odberateľ je povinný spolu s novým vlastníkom nehnuteľnosti dostaviť sa k dodávateľovi za účelom ukončenia zmluvy a uzavretia zmluvy s novým odberateľom. Pritom predložia konečný stav meradla k dátumu zmeny odhlásenia a fotokópie dokladov preukazujúcich zmenu v osobe vlastníka nehnuteľnosti (napr. výpis z listu vlastníctva, podanie návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, prípadne obdobný doklad), ktoré overí dodávateľ z originálu dokladu.

Odberateľovi podrobné informácie k prehláseniu  odberu vody, k uzatvoreniu zmluvy  poskytnú pracovníci v zákazníckom centre Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s..

Cena vodného a stočného

Ceny vodného a stočného na rok 2019

 

 

Prepočet s DPH
  €/m3 €/m3 €/liter
 

 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0207/2017/V zo dňa 24.02.2017 

s účinnosťou od 01.03.2017

   
Vodné 1,0353 1,2424 0,0012
 

Rozhodnutie ÚRSO č. 0007/2019/V zo dňa 22.07.2019 

s účinnosťou od 07.08.2019

   
Stočné 1,2075 1,4490 0,0014
Vodné a stočné spolu 2,2428 2,6914 0,0027

 

Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2019 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2014–2018.

Priemerný ročný úhrn atmosferických zrážok za obdobie 2014– 2018

Priemer zrážok za obdobie 2014 - 2018
Druh zrážok sneh dážď spolu
Lokalita /mm/
Dolný Kubín 133 725 858
Horná Lehota 162 695 857
Námestovo 167 599 766
Nižná nad Oravou 160 681 841
Oravská Lesná 353 829 1182
Trstená 178 724 902
Tvrdošín 150 684 834
Zuberec 195 888 1083

 

 

Preddavkové platby

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďalej len dodávateľ) v záujme rozšírenia poskytovaných služieb, ponúka pre všetky kategórie odberateľov (domácnosti, ostatní odberatelia) možnosť úhrad za dodanú pitnú vodu, odvedenú odpadovú vodu a odvedené vody z povrchového odtoku mesačnými preddavkovými platbami.
Výška preddavkovej platby bude vypočítaná z priemeru ročnej spotreby odberateľa.

Elektronická faktúra

Vážený zákazník,
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám ponúka službu – možnosť zasielania faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd v elektronickej podobe na Vašu e-mailovú adresu.

Fakturácia a spôsob úhrady faktúr

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva podľa vypracovaného harmonogramu odpisov a na základe odpočtu vodomeru alebo podľa platných smerných čísel spotreby vody (paušál).

Množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody (paušálne)  v prípade, ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom (§ 29 ods. 1  Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov). Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 397/2003 Ministerstva životného prostredia SR v znení neskorších predpisov. 

V prípade neprístupnosti meradla sa odberateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa množstva vody odoberanej v verejného vodovodu (vodné=stočné) s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov  (vlastný zdroj vody, zrážková voda – VPO) - § 29 ods. 3  Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Reklamácie z dôvodu fakturovanej výšky vodného a stočného môže odberateľ uplatňovať písomne na adresu spoločnosti alebo osobne na zákazníckom centre OVS, a. s., kde zamestnanec dodávateľa spíše o tomto písomný záznam (reklamačný protokol). Pri vybavovaní reklamácie postupuje dodávateľ podľa Reklamačného poriadku (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 178 kB), ktorý je k dispozícii na zákazníckom centre OVS, a. s. a tiež je uverejnený na našej web stránke na záložke Dokumenty na stiahnutie. Pred podaním reklamácie je potrebné, aby si odberateľ overil (skontroloval) stav meradla. Reklamácie si odberateľ musí u dodávateľa uplatňovať v čo najkratšej dobe bez zbytočného odkladu.

Lehota splatnosti vyúčtujúcich faktúr je 14 dní, počítaná od jej doručenia, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní. Ak odberateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania (fyzické aj právnické osoby), ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

V prípade nezaplatenia faktúry za vodné a stočné v lehote splatnosti, dodávateľ zasiela odberateľom výzvu na úhradu dlžnej sumy. V prípade nezaplatenia vodného a stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti v súlade s § 32 odstavec 1 písm. m/ Zákona č.442/2002 Z.z. môže dodávateľ pristúpiť k prerušeniu dodávky vody z verejného vodovodu alebo k prerušeniu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, náklady s tým spojené hradí odberateľ podľa platného cenníka OVS, a. s.. Dodávka  vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bude obnovené až po uhradení všetkých pohľadávok s ich príslušenstvom a nákladov spojených s prerušením a znovu zapojením.

Spôsob úhrady faktúr

 • Poštovou poukážkou
  odberateľ realizuje platby prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 • Prevodným príkazom z účtu
  odberateľ si zadá v banke alebo prostredníctvom internet banking jednorázový prevodný príkaz na úhradu, je potrebné uviesť variabilný symbol, t. j. číslo faktúry a úhradu poukáže v prospech účtu OVS, a. s.: 
 • VÚB, a.s., IBAN SK47 0200 0000 0025 2713 5154
 • TATRA banka, a.s., IBAN SK59 1100 0000 0026 2416 8281
 • V hotovosti
  odberateľ uhradí faktúru v hotovosti v pokladni Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.

Reklamácie – reklamačný poriadok

Postup pri vybavovaní reklamácie – spôsoby a lehoty vybavenia reklamácie:

V súlade so  zákonom  č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov a v náväznosti na zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má OVS, a.s. Dolný Kubín spracovaný reklamačný poriadok, ktorý stanovuje rozsah a podmienky zodpovednosti za vady pri dodávke pitnej vody verejným vodovodom a za služby súvisiace  s odvádzaním odpadovej vody  verejnou kanalizáciou, spôsob, postup a miesto ich uplatnenia vrátane nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti.

Postup odberateľa a dodávateľa pri reklamácii, lehoty na vybavenie reklamácií, výpočet množstva odberu pitnej vody a výpočet množstva odvedenej odpadovej vody za čas poruchy meradla rieši Reklamačný poriadok (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 178 kB).

Štandardy kvality

Dodržiavanie štandardov kvality podľa Vyhlášky č. 376/2012 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví zo dňa 05/09/2012: 

Legislatíva (zákony a vyhlášky)

Zákony (www.zbierka.sk)

 • Zákon č. 230/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2005 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
 • Zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 658/2004 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 596/2002 Z. z. úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
 • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 • Zákon č. 126/2006 Z. z. o verejnom zdravotníctve a zmene a doplnkoch niektorých zákonov
 • Zákon č. 394/2009 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Vyhlášky (www.zbierka.sk)

 • Nariadenie vlády SR č. 491/2002 Z. z. ktorým sa ustanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
 • Vyhláška MŽP SR č. 29/2005 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o určovaní ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov
 • Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
 • Príloha č.1 k Vyhláške č.397/2003 Z.z. – Smerné čísla spotreby vody na jednotlivé druhy spotreby vody
 • Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú náležitostí prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Vyhláška MŽP SR č. 315/2004 Z. z. ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd
 • Vyhláška MZ SR č. 151/2004 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody
 • Vyhláška MŽP SR č. 636/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z. z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd
 • Nariadenie vlády SR č. 354/2006 Z. z. požiadavky na vodu určenú pre ľudskú spotrebu a
  kontrolu kvality vody
 • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 317/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávania pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou a súvisiacich služieb
 • Vyhláška č.209/2013 Z.z. MŽP SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z.

Výnosy (www.urso.gov.sk) a cenové rozhodnutia vodného a stočného

Odpovede na štandardné otázky zákazníkov

Prečo vyžadujeme list vlastníctva?

 • V zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník nehnuteľnosti, pre ktorú je Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. voda dodávaná, zároveň vlastníkom prípojky (vodovodnej alebo kanalizačnej). Preto  vodárenská spoločnosť skôr, ako uzavrie zmluvný vzťah s odberateľom, preverí vlastníctvo odberného miesta.

Dostal/a som upomienku a pritom som faktúru uhradil/a. Ako mám postupovať?

 • Overenie realizácie platby za faktúru je možné telefonicky na telefónnych číslach: 043/2388 509, 043/2388 510, 043/2388 566, mobil 0917 651 370, v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 14.00 hod. Ak platbu neevidujeme, je potrebné zaslať nám doklad preukazujúci uskutočnenie úhrady (ústrižok poštovej poukážky, prípadne výpis z bankového účtu) prostredníctvom pošty,  na faxové číslo: 043/5863 682 alebo e-mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Chcem nahlásiť zmenu čísla bankového účtu. Ako mám postupovať?

 • Zmenu čísla bankového účtu je potrebné nahlásiť písomne prostredníctvom pošty, e-mailu alebo faxu.

Je možné uhrádzať faktúry prostredníctvom internet bankingu?

 • Áno, platba prostredníctvom internet bankingu je možná v prospech účtu: 
 • VÚB, a.s., IBAN SK47 0200 0000 0025 2713 5154
 • TATRA banka, a.s., IBAN SK59 1100 0000 0026 2416 8281
 • Pri platbe prostredníctvom internet bankingu sa ako variabilný symbol uvádza číslo faktúry a ako konštantný symbol 0308.

Dá sa platiť formou SIPO (združenou platbou)?

 • Nie, za naše služby sa formou SIPO platiť nedá.

Umožňuje OVS, a. s., realizovať platby na základe paušálu?

 • Cieľom našej spoločnosti je meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom určeným meradlom (vodomerom) vo všetkých prípadoch. Evidujeme ešte odberné miesta, kde nie je množstvo vody dodanej verejným vodovodom merané určeným meradlo (vodomerom) a množstvo odoberanej vody sa určuje smernými číslami spotreby vody. Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 397/2003 MŽP SR v znení neskorších predpisov.

Aké sú pravidlá pri fakturácii?

 • Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru podľa schváleného harmonogramu odpočtov.

Aká je doba splatnosti faktúr?

 • Faktúra za vodné a stočné je splatná 14 dní od jej odoslania. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že splatnosťou sa rozumie dátum, kedy má byť suma faktúry pripísaná na náš účet. V prípade neuhradenia faktúry za vodné a stočné v lehote splatnosti zašleme odberateľovi výzvu na úhradu. Ak odberateľ neuhradí faktúru ani na základe zaslanej výzvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti môže  dodávateľ prerušiť dodávku vody.

Ako môžem podať reklamáciu voči faktúre – nesprávny odpočet?

 • Pred podaním reklamácie je potrebné overiť si skutočný stav na Vašom vodomere. Reklamáciu faktúry je možné uplatniť  písomnou formou alebo priamo na zákazníckom centre . Reklamácia faktúry však nie je dôvodom na jej neuhradenie. Na základe skutočností uvedených v reklamácii zrealizujeme kontrolný odpočet za prítomnosti odberateľa. Ak je reklamácia opodstatnená, k pôvodnej faktúre vyhotovíme dobropis a odberateľovi zašleme opravenú faktúru.

Vyúčtovaná spotreba vody vo faktúre za vodné a stočné sa mi zdá vysoká, ako mám postupovať, musím faktúru uhradiť?

 • Najskôr je potrebné overiť, či vyúčtovaný stav vodomeru vo faktúre súhlasí so skutočným stavom na  vodomere. Ak je vyúčtovaný stav správny, je potrebné zistiť v histórii fakturácie, či bola spotreba vody v predchádzajúcich faktúrach účtovaná priemerom. Ak bola účtovaná priemerom, v tom prípade vyúčtovaná spotreba vody teraz nie je presne za uvedené obdobie, ale za dlhšie obdobie a predchádzajúci priemer mohol byť nízky.
 • Ak sa Vám spotreba vody stále zdá vysoká, dôvodom môže byť porucha na Vašej vodovodnej prípojke za vodomerom alebo na domovom rozvode vody. Únik vody môžete zistiť tak, že si najskôr zabezpečíte, aby nikto na predmetnom odbernom mieste nebral vodu (odstavené vodovodné kohútiky, odstavené WC, odstavená práčka...) a v tomto čase pôjdete overiť či sa točia ručičky alebo vrtuľka, ukazujúca okamžitý odber na vodomere. Ak sa niektorá z ručičiek alebo vrtuľka točí napriek tomu, že neodoberáte vodu, pravdepodobne máte poruchu na vodovodnej prípojke za vodomerom alebo domovom (vnútornom) rozvode vody. Odstránenie poruchy je vlastník vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť na vlastné náklady.
 • V prípade, ak sa nepreukáže porucha na vodovodnej prípojke alebo na domovom rozvode vody a máte pochybnosti o správnosti merania vodomeru, ste oprávnený v zmysle § 30 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách písomne požiadať Oravskú vodárenskú spoločnosť, a. s. o úradné preskúšanie vodomeru (žiadosť je uverejnená aj na web-stránke Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na záložke „Dokumenty na stiahnutie“). Na základe Vašej písomnej žiadosti Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečí výmenu meradla a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti jeho preskúšanie v autorizovanej skúšobni, výsledok skúšky Vám Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. bezodkladne písomne oznámi. Ak sa pri skúške zistí, že meradlo nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č.142/2000 Z.z. o metrológii, považuje sa meradlo za nefunkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako opodstatnená, Vaša faktúra bude prepracovaná a náklady na preskúšanie, výmenu a opravu meradla znáša Oravská vodárenskú spoločnosť, a.s.. Ak sa pri skúške zistí, že meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom č.142/2000 Z.z. o metrológii,  považuje sa meradlo za funkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako neopodstatnená, náklady na preskúšanie a výmenu meradla Vám budú vyfakturované. Ani žiadosť o preskúšanie vodomeru však nezbavuje odberateľa povinnosti uhradiť faktúru za vodné a stočné v lehote splatnosti.

Prečo si odberateľ nájde lístok na samoodpočet vodomeru?

 • Dôvodov, prečo odpočtár neodčítal stav vodomeru môže byť viac, napr. v prípade voľne pusteného psa vo dvore majiteľa, nedostupnosti vodomernej šachty z dôvodu znečistenia, zatopenia a pod. Lístky na odčítanie stavu vodomeru majiteľom sa dávajú do schránky odberateľovi aj v tých prípadoch, ak je vodomer umiestnený vo vnútri domu a majiteľ je v čase odpočtu neprítomný. Ak odberateľ do 3 pracovných  dní nenahlási stav na vodomere, fakturuje sa mu množstvo dodanej vody priemerom podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia.

Čo robiť v prípade, že sa vodomerná šachta nachádza hlboko pod nánosom snehu, ľadu a nie je prístupná?

 • Vodomerná šachta musí byť pre vodárenských pracovníkov prístupná počas celého roka. A to nie len pre odpočet vodomera, ale ja pre prípad poruchy.

Čo v prípade, ak vodu na odbernom mieste dlhodobo nepoužívate (neobývaný dom, dedičské konanie, predaj nehnuteľnosti,....)?

 • Je možné Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. písomne požiadať o prerušenie dodávky vody. Na základe písomnej žiadosti a za poplatok pracovníci Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zabezpečia prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.

Platí sa prenájom vodomeru?

 • Zatiaľ nie.

Ako často je potrebné meniť vodomer?

 • Oravská vodárenská spoločnosť zabezpečuje výmenu vodomeru do šiestich rokov bezplatne.

Čo je vodovodná prípojka?

 • V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci verejný vodovod s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti, okrem meradla a vlastník vodovodnej prípojky (odberateľ) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Čo je kanalizačná prípojka?

 • V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie a vlastník kanalizačnej prípojky (producent) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Čo znamená „odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie“, za čo je to platba?

 • Je to platba za odvádzanie dažďových vôd, ktoré odtekajú (väčšinou zo strechy, prípadne ja z iných plôch) do verejnej kanalizácie. Účtované množstvo sa stanovuje na základe výpočtu.

V akej cene sa účtuje vypočítané množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie?

 • Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného.

Na základe čoho je Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., oprávnená účtovať stočné za odvádzanie vôd z povrchového odtoku? 

 • Na základe § 29, odsek 4) zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a spôsob výpočtu je ustanovený prílohou č. 2 k vyhláške č.397/2003 Ministerstva životného prostredia SR.

 

Harmonogram odpočtov

Harmonogram odpočtov meradiel.

 

Je potrebné, aby odberatelia v plánovanom čase odpočtu meradiel sprístupnili vodomerné šachty a priestory, v ktorých sa meradlo nachádza, a aby odstránili všetky prekážky, ktoré znemožňujú vykonanie odpočtu meradla.

V prípade, ak pracovníci Oravskej  vodárenskej spoločnosti, a. s. v plánovanom čase odpočtu meradiel nebudú môcť odčítať stav meradla a odberateľ nevykoná samoodpočet a stav meradla nenahlási dodávateľovi do 3 pracovných dní od zanechania oznámenia o odpočte meradla, odberateľovi sa fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Dolný Kubín môže v priebehu kalendárneho roka plánovať rôzne neplánované odpočty meradiel, tzv. technické odpočty, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť fakturácie.

Na žiadosť odberateľa a na základe nahlásenia aktuálneho stavu meradla vystaví OVS, a.s. kedykoľvek elektronickú faktúru. Formulár na nahlásenie stavu e-mailom je na www.ovs.sk. Požiadať o vystavenie faktúry môže odberateľ  aj písomne (v žiadosti je nutné uviesť stav meradla na odbernom mieste, dátum odpočtu a identifikačné údaje odberateľa).

Podľa Vyhlášky ÚRSO č. 21/2017 Z. z. §10 sa odpočet v bytových domoch vykoná do 31. decembra bežného roku.

Niektorí novopripojení producenti, napojení na kanalizáciu vybudovanú projektom "Zásobovanie vodou a odkanalizovanie oravského regiónu, etapa 2", budú v rámci previerok napojenosti na VK odpisovaní a fakturovaní mimo harmonogram obce (technický odpočet).

 

Odberateľ môže stav meradla nahlásiť:

 

Elektronickou formou (e-mailom):

 • vyplnením formulára Samoodpočet v portáli Zákaznícka zóna (banner Zákaznícka zóna na hlavnej stránke www.ovs.sk)

Telefonicky:

 • Prevádzkový obvod Dolný Kubín na t. č.: 043/2388 562; mobil: 0915 874 407
 • Prevádzkový obvod Tvrdošín na t. č.: 043/2388 533; mobil: 0915 874 416
 • Prevádzkový obvod Trstená na t. č.: 043/2388 534; mobil: 0915 874 453
 • Prevádzkový obvod Námestovo na t. č.: 043/2388 513, 043/2388 539; mobil: 0915 874 505

Faxom:

 • číslo faxu:043/5863 682

Písomne:

 • na adresu: Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 01 Dolný Kubín

 

Časový harmonogram odpočtov meradiel na rok 2019 - pre fakturáciu:

  Obec termín odpisov
Okres Dolný Kubín
  Dolný Kubín september
Bziny október
Dlhá nad Oravou máj
Dolná Lehota november
Horná Lehota apríl
Chlebnice apríl
Istebné jún
Jasenová máj
Jelšava október
Kňažia september
Kraľovany jún
Krivá máj
Kubínska Hoľa jún
Leštiny apríl
Malatiná máj
Medzibrodie apríl
Mokraď september
Oravská Poruba september
Oravský Podzámok september
Osádka apríl
Párnica apríl
Pokryváč november
Pribiš október
Pucov október
Sedliacka Dubová máj
Veličná september
Vyšný Kubín máj
Zázrivá október
Žaškov jún
Okres Tvrdošín
  Brezovica máj
Čimhová máj
Habovka máj
Hladovka máj
Krásna Hôrka október
Liesek jún
Medvedzie október
Nižná október
Nové Ústie apríl
Oravice apríl
Oravská Priehrada jún
Oravský Biely Potok november
Podbieľ september
Suchá Hora november
Štefanov jún
Trstená september
Tvrdošín október
Ústie nad Priehradou apríl
Vitanová máj
Zábiedovo apríl
Zemianska Dedina máj
Zuberec apríl
Okres Námestovo
  Babín november
Beňadovo november
Bobrov apríl
Breza november
Hruštín jún
Klin apríl
Krušetnica december
Lokca jún
Lomná jún
Mutné jún
Námestovo október
Novoť máj
Oravská Jasenica jún
Oravská Lesná september
Oravská Polhora apríl
Rabča december
Sihelné máj
Slanická Osada apríl
Ťapešovo september
Vaňovka máj
Vasiľov apríl
Vavrečka apríl
Zákamenné december
Zubrohlava máj

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 25.05.2018 a sú súčasťou zmluvy o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou.

Všeobecné obchodné podmienky platné od 25.05.2018

Ochrana osobných údajov

Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre zákazníkov o tom, ako Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., nakladá s osobnými údajmi zákazníkov. Viac informácií ziskate vo zverejnených prílohách.

Zodpovedná osoba v zmysle čl. 37 GDPR: Róbert Michalica

(tel.: +421 (0)43 2388 506, mobil: 0905 783 004, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.)