The News

Nové správy

22. marec - Svetový deň vody

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., oznamuje širokej verejnosti, že pri príležitosti Svetového dňa vody bude dňa 19.03.2020 v čase od 07:00 do 13:00 hod. preberať od záujemcov vzorky vôd z vlastných zdrojov občanov za účelom bezplatného stanovenia dusičnanov. Podrobnosti nájdete tu. 

Výsledky rozborov vzoriek si môžete pozrieť tu.

Vážení zákazníci, na základe vyhlásenia ústredného krízového štábu Slovenskej republiky v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 (koronavírus) zo dňa 09.03.2020 si Vám dovoľujeme oznámiť, že preberanie vzoriek vôd z vlastných zdrojov, plánované pri príležitosti Svetového dňa vody na 19.03.2020, je zrušené. O náhradnom termíne zberu vzoriek Vás budeme včas informovať v priebehu 2. polroku 2020. Za pochopenie ďakujeme.

Informácia

 

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. informuje širokú verejnosť, že dňa 07.12.2021 bola s dodávateľom stavby - združením „ORAVA VSCVH" podpísaná zmluva o dielo na stavebné práce na projekt „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná", ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.12.2021. Projekt, spolufinancovaný z fondov EÚ, má za cieľ vybudovať verejnú kanalizáciu v obciach Žaškov a Párnica a pripojiť na kanalizáciu viac ako 2100 obyvateľov do konca roku 2023. Uskutočňovanie prác začalo dňa 21.12.2021. Aktuálne je spracovávaná projektová a inžinierska príprava, vybavujú sa potrebné povolenia a vytýčenie stavby. Viac o projekte sa dozviete TU.

Kampane

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Zmena Vyhlášky

S účinnosťou od 01.01.2014 nadobúda účinnosť Vyhláška č.209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.