The News

Nové správy

Informácia

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., objednávateľ projektu

„Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“

OZNAMUJE

že stavebné práce na Diele sú za rok 2022 ukončené. Všetkým občanom ďakujeme za ústretovosť, trpezlivosť a spoluprácu.

Zároveň oznamujeme, že stavebné práce budú v roku 2023 pokračovať v závislosti od počasia. O presných termínoch a lokalitách Vás budeme informovať. 

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. informuje širokú verejnosť, že dňa 07.12.2021 bola s dodávateľom stavby - združením „ORAVA VSCVH" podpísaná zmluva o dielo na stavebné práce na projekt „Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná", ktorá nadobudla účinnosť dňa 08.12.2021. Projekt, spolufinancovaný z fondov EÚ, má za cieľ vybudovať verejnú kanalizáciu v obciach Žaškov a Párnica a pripojiť na kanalizáciu viac ako 2100 obyvateľov.

Výkopové práce na diele „Odkanalizovanie dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná“ začali prebiehať na v polovici marca 2022. V súčasnosti je položených 16,640 km z celkových 30,003 km, čo predstavuje 66,33% projektovanej dĺžky kanalizačnej siete celého Diela. Jednotlivé stavebné objekty Diela sú k mesiacu 11/2022 prestavané nasledovne:

  • SS.01 Žaškov - 56,63%
  • SS.02 Párnica - 60,13%
  • SS.05 Žaškov - Oravská Poruba, kanalizačný zberač - 99,2%
  • SS.07 Oravská Poruba - Dolný Kubín, kanalizačný zberač - 49,34% z celkovej projektovanej dĺžky kanalizačného potrubia.

Stavebné práce v štátnych komunikáciách boli ukončené v dôsledku začiatku obdobia zimnej údržby. Na štátnych komunikáciách bola prevedená dočasná úprava asfaltovaním.

 

Za komplikácie na ceste I/70 v obci Párnica vzniknuté v dôsledku budovania verejnej kanalizácie sa všetkým vodičom ospravedlňujeme.

 

Stavebné práce budú ďalej pokračovať v zelených pásoch a v miestnych komunikáciách do decembra 2022 avšak v závislosti od počasia.

Viac o projekte sa dozviete TU.

Kampane

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Zmena Vyhlášky

S účinnosťou od 01.01.2014 nadobúda účinnosť Vyhláška č.209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.