The News

Nové správy

22. marec - Svetový deň vody

Svetový deň vody

Svetový deň vody, ktorý sa od roku 1993 každoročne koná 22. marca, je každoročným podujatím OSN zameraným na význam sladkej vody. Svetový deň vody oslavuje vodu a zvyšuje povedomie o 2,2 miliárd ľudí, ktorí nemajú prístup k bezpečnej vode. Cieľom je prijatie opatrení na riešenie globálnej vodnej krízy. Hlavným cieľom Svetového dňa vody je podporiť dosiahnutie cieľa trvalo udržateľného rozvoja, t. j. voda a hygiena pre všetkých do roku 2030. Koordinačný mechanizmus OSN pre vodu a hygienu každoročne stanovuje tému Svetového dňa vody. V roku 2023 sa zamerala na urýchlenie zmeny. V roku 2024 to bude téma „Využitie vody pre mier“

Kampane

Z tlače

MY Oravské noviny - č. 27/2011

MY Oravské noviny - č. 30/2011

MY Oravské noviny - č. 31/2011

MY Oravské noviny - č. 33/2011

MY Oravské noviny - č. 34/2011

Zmena Vyhlášky

S účinnosťou od 01.01.2014 nadobúda účinnosť Vyhláška č.209/2013 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŽP SR č.397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody.