Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Späť

Facebook
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu

Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktorú schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0040/2024/V-KA zo dňa 07.05.2024 je platná od 13.05.2024. Maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom do DN 200 mm vrátane je 756,01 € bez dane z pridanej hodnoty.

Cenové rozhodnutie URSO, viď príloha.