Stavebno-montážna činnosť

Späť

Ponuka stavebno - montážnej činnosti

Akciová spoločnosť má personálne, strojné a materiálové vybavenie na realizáciu prác na úseku zhotovenia, rekonštrukcií a opráv vodovodných a kanalizačných potrubí, montáže vodovodných a kanalizačných prípojok.

  • Ponuka výkonu stavebného dozoru a stavbyvedúceho
  • Činnosť stavebného dozoru a stavbyvedúceho na vodohospodárskych stavbách, vykonávanie skúšok vodotesnosti nádrží a stôk a tlakových skúšok vodovodného potrubia.
  • Ponuka vytyčovania podzemných vedení a vyhľadávania skrytých porúch na vodovodnom potrubí – vyhľadávanie porúch na sieťach a vytyčovanie sietí korelačnou technickou
  • Čistenie domových kanalizačných prípojok – čistenie sacokanalizačnými vozidlami s vysatím usadenín, čistenie pomocou drobnej mechanizácie
  • Odvoz a likvidácia odpadov zo žúmp, septikov a lapačov tukov a likvidácia silnozaťažených komunálnych odpadov a kalov v súlade so zákonom