Poskytovanie vyjadrení a podkladov

Späť

Poskytovanie vyjadrení

 • Vyjadrenie k projektu na vydanie územ.rozhodnutia a stav. povol. na tlačivo – rodinný dom, drobná stavba, predĺženie platnosti vyjadrenia
 • Vyjadrenie k PD rodinných domov na hlavičkový papier: rekonštrukcia (nadstavba, prístavba) bez zmeny parametrov prípojky; novostavba alebo rekonštrukcia so zmenou parametrov, resp. vybudovaním nových prípojok
 • Vyjadrenie k vodovod. a kanal. prípojkám (rekonštrukcie, nové) okrem RD: riešenie s použitím projektových podkladov OVS, a.s., (priemer vodoodnej prípojky do 2″) a pod.; riešenie bez použitia projektových podkladov OVS, a.s.
 • Vyjadrenie k nenáročnému návrhu
 • Predĺženie platnosti vydaného vyjadrenia mimo rodiného domu
 • Vyjadrenia k havarijným plánom
 • Vyjadrenie k zložitým PD napojenia na existujúce inžinierske siete, k projektom geolog.úloh k určeniu OP vodárenských zdrojov
 • Rekonštrukcie (nadstavba, prístavba, iné) stav. objekty polyfunkčné, priem. a ostatné objekty; – nedochádza k zmene napojenia ani ku kolízii s inž. sieťami v prev. OVS, a.s.; – dochádza k zmene napojenia, ku kolízii s inž. sieťami v prevádzke OVS, a.s.
 • Vyjadrenie k náročným riešeniam PD technického, územníckeho charakteru
 • Vyjadrenie k PD rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky a pod.), rozsiahlejším terénnym upravám
 • Vyjadrenie k PD nových inžinierskych sietí a iných stavebných objektov, polyfunkčných domov
 • Vyjadrenie k PD stavby (DÚR, DSP), veľkým investičným akciám, rozsiahlym areálovým sieťam a rozšíreniam, prieskumným územiam, ku geol. prieskumom a stavbám v OP VZ

Poskytovanie podkladov

 • Zakreslenie podzemných vedení – orientačne
 • Poskytnutie iných podkladov a technických údajov
 • Poskytnutie podkladov z GIS v digitálnej forme – meračský pás
 • Grafické vytlačenie podkladov z GIS

Vyjadrenie, resp. zakreslenie bude uskutočnené na základe uzavretej dohody. Žiadateľ svojim podpisom prejavuje súhlas s obsahom dohody. Vyjadrenie je žiadateľovi vydané až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.