Cenník výkonov a služieb

Späť

Uverejňujeme Cenník výkonov a služieb, platný od 01.06.2023 v aktualizovanom znení v zmysle Dodatku č. 2:

Upozornenie:

(k položke 7., str. 13 cenníka „Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov …..“)

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. s účinnosťou od 01. 10. 2019 prijala nový cenník výkonov a služieb, kde na strane 13., 14., 15., 16., položka 7) „Cena za likvidáciu odpadových vôd zo septikov, žúmp a odpadov …“ (viď priložený cenník) sú uvedené ceny za výkon služby v členení podľa jednotlivých okresov a obcí. Pre viac informácii kontaktujte priamo príslušných zástupcov OVS, a. s. (viď. kontakty):

V prípade nedostupnosti vyššie uvedených zástupcov OVS, a. s. je možné kontaktovať aj:

Ing. Ján RONČÁK (mobil: 0905 850 602) alebo vodárenský dispečing ( tel.: 043/588507; mobil: 0917 516 447). Žiadosti je možné zasielať aj formou SMS správ alebo e-mailov na príslušné kontakty s uvedením adresy a kontaktu žiadateľa.