Fakturácia a spôsob úhrady faktúr

Späť

Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva podľa vypracovaného harmonogramu odpisov a na základe odpočtu vodomeru alebo podľa platných smerných čísel spotreby vody (paušál).

Množstvo odoberanej vody sa určí smernými číslami spotreby vody (paušálne) v prípade, ak množstvo vody dodanej verejným vodovodom nie je merané určeným meradlom (§ 29 ods. 1  Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov). Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 397/2003 Ministerstva životného prostredia SR v znení neskorších predpisov.

V prípade neprístupnosti meradla sa odberateľovi fakturuje vodné a stočné vo výške priemerného množstva vody dodanej a vody odvedenej za predchádzajúce obdobie.

Ak nie je množstvo vypúšťaných odpadových vôd merané, fakturuje sa množstvo vypúšťaných odpadových vôd do verejnej kanalizácie podľa množstva vody odoberanej v verejného vodovodu (vodné=stočné) s pripočítaním množstva vody získanej z iných zdrojov  (vlastný zdroj vody, zrážková voda – VPO) – § 29 ods. 3  Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Reklamácie z dôvodu fakturovanej výšky vodného a stočného môže odberateľ uplatňovať písomne na adresu spoločnosti alebo osobne na zákazníckom centre OVS, a. s., kde zamestnanec dodávateľa spíše o tomto písomný záznam (reklamačný protokol). Pri vybavovaní reklamácie postupuje dodávateľ podľa Reklamačného poriadku (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 178 kB), ktorý je k dispozícii na zákazníckom centre OVS, a. s. a tiež je uverejnený na našej web stránke na záložke Dokumenty na stiahnutie. Pred podaním reklamácie je potrebné, aby si odberateľ overil (skontroloval) stav meradla. Reklamácie si odberateľ musí u dodávateľa uplatňovať v čo najkratšej dobe bez zbytočného odkladu.

Lehota splatnosti vyúčtujúcich faktúr je 14 dní, počítaná od jej doručenia, ak nie je v zmluve výslovne dohodnuté inak. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že faktúra bola doručená tretí deň po odoslaní. Ak odberateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, je dodávateľ oprávnený uplatniť si nárok na úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania (fyzické aj právnické osoby), ak nie je v zmluve dohodnuté inak.

V prípade nezaplatenia faktúry za vodné a stočné v lehote splatnosti, dodávateľ zasiela odberateľom výzvu na úhradu dlžnej sumy. V prípade nezaplatenia vodného a stočného po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti v súlade s § 32 odstavec 1 písm. m/ Zákona č.442/2002 Z.z. môže dodávateľ pristúpiť k prerušeniu dodávky vody z verejného vodovodu alebo k prerušeniu odvádzania odpadových vôd do verejnej kanalizácie, náklady s tým spojené hradí odberateľ podľa platného cenníka OVS, a. s.. Dodávka  vody z verejného vodovodu alebo odvádzanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie bude obnovené až po uhradení všetkých pohľadávok s ich príslušenstvom a nákladov spojených s prerušením a znovu zapojením.

Spôsob úhrady faktúr

 • Poštovou poukážkou
  odberateľ realizuje platby prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s.
 • Prevodným príkazom z účtu
  odberateľ si zadá v banke alebo prostredníctvom internet banking jednorázový prevodný príkaz na úhradu, je potrebné uviesť variabilný symbol, t. j. číslo faktúry a úhradu poukáže v prospech účtu OVS, a. s.:
 • VÚB, a.s., IBAN SK47 0200 0000 0025 2713 5154
 • TATRA banka, a.s., IBAN SK59 1100 0000 0026 2416 8281
 • ČSOB, a.s., IBAN: SK15 7500 0000 0040 2945 2041
 • V hotovosti
  odberateľ uhradí faktúru v hotovosti v pokladni Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s.