Chemicko-technologické služby

Späť

Laboratórium analýzy vôd

  • Akreditované laboratórium podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2018

Činnosť laboratória je zameraná na vykonávanie:

  • Fyzikálno-chemických a mikrobiologických skúšok pitných vôd (pracovisko administratívna budova OVS, a.s. Dolný Kubín)
  • Fyzikálno-chemických skúšok odpadových vôd (pracovisko ČOV Nižná nad Oravou)
  • Odber vzoriek pitných a odpadových vôd (obidve vyššie uvedené pracoviská)

Obidve pracoviská pracujú v systéme manažérskej kvality s platným osvedčením vydaným SNAS a sú spôsobilé vykonávať skúšky a odbery vzoriek pitných a odpadových vôd. Rozbory vzoriek surových, upravených a pitných vôd sú vykonávané v rozsahu podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z. a Vyhlášky MŽP SR č. 636/2004 Z. z.. Rozbory a odbery vzoriek odpadových vôd sú vykonávané v súlade s požiadavkami Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z. a NV SR č. 296/2005 Z. z.. Výsledky analýz sú spracovávané do písomnej formy protokolu o skúškach vzorky, ktorého súčasťou je protokol o odbere.

Dokumenty:

Analýzy pitných vôd (minimálny rozsah) – ponukový list
Analýzy pitných vôd (úplný rozsah) – ponukový list 
Analýzy odpadových vôd – ponukový list
Osvedčenie o akreditácii