Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Späť

Podnety v zmysle zákona 54/2019 Z.z.

Zodpovedná osoba a podávanie oznámení v zmysle zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zamestnávateľ:
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín,
IČO: 36 672 254, DIČ: 2022236315, IČ DPH: SK2022236315,
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10544/L

Zodpovedná osoba:
vedúca oddelenia generálneho riaditeľa a.s.
kontakt: +421 43 2388503
email: podnety@ovs.sk

Spôsob podávania oznámení:

Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu, poštou alebo elektronickou poštou.

  1. Písomné oznámenie v uzatvorenej obálke s uvedením textu „OZNÁMENIE“ sa podáva zodpovednej osobe alebo do podateľne spoločnosti.
  2. Podanie oznámenia ústnou formou do záznamu je možné uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby v sídle Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín v kancelárii vedúcej oddelenia generálneho riaditeľa na 1. poschodí.
  3. Podanie oznámenia elektronickou formou je možné podať emailom na emailovú adresu podnety@ovs.sk.