Služby laboratória pre zákazníkov

Späť

Laboratórium anylýzy vôd ponúka zákazníkom výkon skúšok:

  • Pitných vôd
  • Odpadových vôd
  • Odbery vzoriek pitných a odpadových

Postup pri objednávaní rozboru vzoriek:

  • Každú požiadavku na rozbor vody je potrebné vopred nahlásiť na dole uvedených telefónnych číslach alebo mailovou poštou
  • S pracovníčkou laboratória bude dohodnutý deň odberu, rozboru a rozsah stanovení
  • V prípade, že zákazník si odber vykoná sám, je potrebné si v laboratóriu vopred prevziať vzorkovnice, pokyny k odberu vzorky a vypísať Žiadosť o vykonanie rozboru

Prehľad o vykonávaných skúškach a cenách:

Príjem vzoriek do laboratória:

  • Pitné vody – pondelok a streda do 10:00 hodiny
  • Odpadové vody – utorok, streda, štvrtok do 14:00 hodiny

Výsledky skúšok:

  • Laboratórium poskytuje výsledky požadovaných skúšok formou protokolu do 14 dní od odberu vzorky
  • Protokol o skúške a faktúru za požadované služby si zákazník prevezme osobne v laboratóriu pitných vôd v Dolnom Kubíne a uhradí požadovanú sumu na pokladni OVS, a.s. alebo sú výsledky a faktúra za požadované služby posielané poštou na dobierku

vedúca laboratória: Ing. Zuzana Dudášová
tel.: +421 (0) 43 2388 540, 0908 90 2227
e-mail: zuzana_dudasova@ovs.sk

laboratórium pitné vody, tel.: +421 (0) 43 2388 541
laboratórium odpadové vody, tel.: +421 (0) 43 2388 532

odber vzoriek, tel.: 0917 131 004