Zmluvné vzťahy

Späť

v prípade zriadenia spoločnej kanalizačnej prípojky. Dohoda je uzatvorená medzi vlastníkmi nehnuteľností. Podpisy na dohode musia byť overené.

V súlade so zákonom č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov je vlastník verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľ povinný uzavrieť písomnú zmluvu o dodávke vody alebo o odvádzaní odpadových vôd s fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú pripojené na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu.
Odber bez uzatvorenej zmluvy o dodávke vody, prípadne o odvádzaní odpadových vôd sa v zmysle platného zákona o verejnom vodovode a verejnej kanalizácii  považuje za neoprávnený odber vody z verejného vodovodu, prípadne neoprávnené vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie (§ 25 ods. 1 písm. a), § 25 ods.3 písm. a) Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č.276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov). V tomto prípade môže spoločnosť prerušiť (odpojiť) dodávku vody alebo odvádzanie odpadových vôd a náklady s tým spojené hradí odberateľ.

Na základe zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je odberateľ okrem iného povinný:

bezodkladne oznámiť dodávateľovi nové údaje súvisiace s odberom vody z verejného vodovodu alebo s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie
bezodkladne oznámiť zmenu vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu

Na základe platnej legislatívy sa zmluva uzatvára s vlastníkom objektu alebo nehnuteľnosti pripojenej na verejný vodovod, alebo z ktorej sa odpadové vody odvádzajú do verejnej kanalizácie.

Podklady potrebné k uzatvoreniu zmluvy o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd

Právnické osoby:

 • Výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (nie starší ako 3 mesiace)
 • List vlastníctva (postačuje výtlačok z katastra nehnuteľností)
 • V prípade nájomcu nehnuteľnosti treba predložiť nájomnú zmluvu
 • IČO, DIČ, IČ DPH
 • Splnomocnenie overené notárom, doklad totožnosti (občiansky preukaz) – ak je k podpisu zmluvy  oprávnená iná osoba ako konateľ
 • Bankové spojenie – číslo účtu
 • Stav meradla ku dňu odovzdania nehnuteľnosti odsúhlasený bývalým majiteľom

Fyzické osoby:

 • Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
 • Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti – list vlastníctva (postačuje výtlačok z katastra nehnuteľností), kúpna zmluva alebo darovacia zmluva s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľnosti
 • V prípade nájomcu nehnuteľnosti treba predložiť nájomnú zmluvu
 • Bankové spojenie – číslo účtu
 • Stav meradla ku dňu odovzdania nehnuteľnosti odsúhlasený bývalým majiteľom

Odhlásenie odberu pitnej vody z verejného vodovodu z dôvodu zmeny vlastníka nehnuteľnosti

Odberateľ je povinný spolu s novým vlastníkom nehnuteľnosti dostaviť sa k dodávateľovi za účelom ukončenia zmluvy a uzavretia zmluvy s novým odberateľom. Pritom predložia konečný stav meradla k dátumu zmeny odhlásenia a fotokópie dokladov preukazujúcich zmenu v osobe vlastníka nehnuteľnosti (napr. výpis z listu vlastníctva, podanie návrhu na vklad prevodu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľnosti, kúpna zmluva alebo darovacia zmluva s podaním návrhu na vklad do katastra nehnuteľností, prípadne obdobný doklad), ktoré overí dodávateľ z originálu dokladu.

Odberateľovi podrobné informácie k prehláseniu  odberu vody, k uzatvoreniu zmluvy  poskytnú pracovníci v zákazníckom centre Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s..