Cena vodného a stočného

Späť

Ceny vodného a stočného na rok 2024

  Cena (€/m3 bez DPH ) Prepočet s DPH (€/m3) Prepočet(€/liter)
Vodné 0,9927 1,1912 0,0012
Stočné 1,7386 2,0863 0,0021
Vodné a stočné spolu 2,7313 3,2775 0,0033

Rozhodnutia ÚRSO, týkajúce sa cien za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou v predchádzajúcom období:

07. 05. 2024
Cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu, ktorú schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví rozhodnutím č. 0040/2024/V-KA zo dňa 07.05.2024 je platná od 13.05.2024. Maximálna cena za pripojenie na verejnú kanalizáciu s vnútorným priemerom do DN 200 mm vrátane je 756,01 €. Uvedená cena je bez dane z pridanej hodnoty.
11.12.2023
zo dňa 11.12.2023, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 01.01.2024. Pre výpočet množstva vôd z povrchového odtoku z nehnuteľností odvádzaných do verejnej kanalizácie na rok 2024 sa použije v zmysle vyhlášky MŽP SR č.397/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov priemer z dlhodobého zrážkového úhrnu pre danú lokalitu podľa údajov Slovenského hydrometeorologického ústavu vypočítaný z úhrnu zrážok za obdobie rokov 2019–2023.
10.07.2023
Zo dňa 10.07.2023, ktorým ÚRSO schvaľuje maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom s účinnosťou od 17.07.2023.
24.11.2022
Zo dňa 24.11.2022,ktorým ÚRSO schvaľuje maximálnu cenu za výrobu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom a maximálnu cenu za odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou s účinnosťou od 01.01.2023.