GDPR

Späť

Ochrana osobných údajov

Na tejto podstránke zverejňujeme informácie pre zákazníkov o tom, ako Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., nakladá s osobnými údajmi zákazníkov.

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., sa pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb riadi nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“). Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., si týmto v zmysle článkov 13 a 14 Nariadenia EÚ plní informačnú povinnosť voči dotknutým osobám, ktorých osobné údaje spracúva.

Viac informácií získate vo zverejnených prílohách.

Kontaktné údaje zodpovednej osoby prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ určil v súlade s Nariadením zodpovednú osobu, na ktorú je možné sa v súvislosti s osobnými údajmi obrátiť:

Róbert Michalica

tel.: +421 (0)43 23 88 506

mobil: 0905 783 004

e-mail: robert_michalica@ovs.sk

Dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu tiež e-mailom osobne_udaje@ovs.sk, alebo poštou na adresu sídla spoločnosti.

Informácie o spracúvaní osobných údajov.