Laboratórium

Späť

Laboratórium analýzy vôd vykonáva monitorovanie kvality vody všetkých vodných zdrojov, privádzačov vody, vodojemov a vodovodných sietí prevádzkovaných Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a. s.

Činnosť laboratória je zameraná na vykonávanie:

  • Fyzikálno-chemických a mikrobiologických skúšok pitných vôd
    – pracovisko administratívna budova OVS, a. s. Dolný Kubín
  • Fyzikálno- chemických  skúšok odpadových vôd
    – pracovisko ČOV Nižná nad Oravou
  • Odber vzoriek pitných a odpadových vôd – obidve pracoviská

Laboratórium je akreditované podľa STN EN ISO/IEC 17025: 2018

Obidve pracoviská pracujú v systéme manažérstva kvality s platným osvedčením o akreditácii  vydaným SNAS dňa 02.02.2023 a sú spôsobilé vykonávať skúšky a odbery vzoriek pitných a odpadových vôd.
Rozbory vzoriek surových, upravených a pitných vôd  sú vykonávané v rozsahu  podľa požiadaviek Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z. a Vyhlášky  MŽP SR č. 636/2004 Z. z..
Rozbory a odbery vzoriek odpadových vôd sú vykonávané v súlade s požiadavkami Vyhlášky MŽP SR č. 315/2004 Z. z. a NV SR č. 269/2010 Z. z..
Výsledky analýz sú spracované do písomnej formy protokolu o skúškach vzorky, ktorého súčasťou je protokol o odbere.

Kontakty:

Bysterecká 2180, 026 80
Dolný Kubín
tel.: +421(0)43 586 4759