Projekt Mútne, Oravské Veselé

Späť

Názov projektu:

„Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia“

Stručný popis projektu:

Celková dĺžka kanalizácie: 67.443,00 m
Počet čerpacích staníc OV: 5 čerpacích staníc odpadových vôd v obci Mútne a 6 čerpacích staníc v obci Oravské Veselé.
Počet kanalizačných prípojok: 1450 ks zaústení kanalizačných prípojok (668 ks v Mútnom, 772 ks v Oravskom Veselom a 10 ks v Oravskej Jasenici)
Počet pripojených obyvateľov: v aglomerácii Mútne zo súčasného stavu 0 obyvateľov na 2632 obyvateľov v r. 2023 a v aglomerácii Oravské Veselé zo súčasného stavu 0 obyvateľov na 2619 obyvateľov v r. 2023
Začiatok realizácie stavebných prác projektu: */202*
Ukončenie stavebných prác projektu: */202*
Predpokladaná dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: ** mesiacov

V súčasnej dobe je spracovávaná dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP). Spracovávateľom DSP je spoločnosť AQUA PROCON, a.s. Brno – Česká republika, ktorá bola aj spracovávateľom dokumentácie pre územné rozhodnutie (DUR). Taktiež prebieha majetko-právne vysporiadanie pozemkov, dotknutých plánovanou výstavbou.

Prehľadná celková situácia projektu (DUR) vo formáte