Pripravované a realizované projekty

Späť

Schválené, realizované a pripravované projekty spolufinancované z prostriedkov Európskej únie.

Ciele projektov:

 • zaistenie akosti a množstva pitnej vody pre obyvateľstvo tak, aby boli splnené hodnoty podľa príslušných predpisov Slovenskej republiky a Smernice Rady č. 80/788/EEC Pitná voda a Smernice Rady č.98/83/EHS o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu
 • zvýšenie napojiteľnosti obyvateľov na verejnú kanalizáciu tak, aby sa zlepšil nevyhovujúci stav a pre dosiahnutie súladu so Smernicou Rady č. 91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd ako aj s rámcovou smernicou 2000/60/EC o ochrane vôd a integrovanom prístupe k manažmentu povodia
 • zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd v súlade s nariadením vlády č.29/2002 o požiadavkách na kontrolu kvality vody, nariadením vlády č. 491/2002, ktoré stanovujú kvalitatívne ciele povrchových vôd a limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia odpadových vôd a osobitných vôd
 • dobudovanie kalového a plynového hospodárstva tak, aby kalová koncovka ČOV zodpovedala Smernice Rady č. 86/278/EEC o podpore využívania čistiarenských kalov.
 • súlad projektov so strategickými dokumentami na národnej a regionálnej úrovni

Pre zabezpečenie smerníc Európskej Únie a vodného zákona č. 364/2004 Z.z., ktorý v paragrafe 36 ukladá zabezpečiť vypúšťanie odpadových vôd z aglomerácií od 2000 do 10000 ekvivalentných obyvateľov do 31.12.2015, resp. nad 10000 ekvivalentných obyvateľov do konca roku 2010 stanoveným stupňom čistenia sa uvažuje s financovaním investičných stavieb hlavne z fondov Európskej únie /kohézny fond a štrukturálne fondy/ so spolufinancovaním z vlastných finančných prostriedkov a úverov.

Pripravované projekty:

Projekt: "Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy – Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná"

Predmetom pôvodného projektu je odkanalizovanie obcí Žaškov, Párnica, Oravská Poruba, Veličná s odvedením odpadových vôd na existujúcu spoločnú centrálnu ČOV Dolný Kubín. Finančná podpora sa poskytne len na projekty určené pre aglomerácie nad 2000 obyvateľov. Z uvedeného dôvodu sa v ďalšej príprave žiadosti o NFP na spolufinancovanie z fondov EÚ počíta len s obcami Žaškov a Párnica. Obce Oravská Poruba a Veličná boli z projektu vylúčené. Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako Riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredie zo dňa 18. 02. 2021 bola schválená žiadosť o NFP pod číslom NFP310010A105 a dňa 06.04.2021 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP č. OPKZP-PO1-SC121/122-2015-1/50.

Spolufinancovanie projektu zo zdrojov EÚ a ŠR je vo výške 90% z celkovej výšky oprávnených výdavkov (čo predstavuje sumu 15 925 461,46 € ). Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov je vo výške 10% z celkovej výšky oprávnených výdavkov (čo predstavuje sumu 1 769 495,72 € ). Vybudovaním kanalizácie sa zlepší životná úroveň obyvateľov, zamedzí sa znečisťovanie podzemných a povrchových vôd z netesnených a nekontrolovaných vypúšťaných žúmp. Investorom ako aj prevádzkovateľom projektu bude Oravská vodárenská spoločnosť, a.s..

Dĺžka navrhovaného gravitačného potrubia: 22 997,86 m
Dĺžka navrhovaného výtlačného potrubia: 7 005,23 m
Celková dĺžka kanalizácie: 30 003 m
Počet čerpacích staníc OV: 6 ks
Počet pripojených obyvateľov: 2 100 obyvateľov
Začiatok realizácie stavebných prác projektu: 11/2021
Ukončenie stavebných prác projektu: 10/2023
Dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu: 27 mesiacov

Projekt: "SKK a ČOV Chlebnice, Dlhá nad Oravou, Sedliacka Dubová"

Projekt rieši odkanalizovanie obcí Chlebnice, Dlhá nad Oravou a Sedliacka Dubová, čistenie splaškových odpadových vôd, výstavbu kanalizačných odbočiek pre obyvateľstvo, hlavné kanalizačné zberače a spoločnú čistiareň odpadových vôd.
V súčasnosti je v týchto obciach nevyhovujúci stav odkanalizovania nehnuteľností, pretože obce nemajú vybudované čistiarne odpadových vôd a ani kanalizáciu. Ak je aj v obci vybudovaná ČOV a kanalizácia táto ma väčšinou nevyhovujúci stav a nespĺňa už súčasné požiadavky.
Väčšina obyvateľov ma vybudované iba žumpy, ktoré majú často nevyhovujúci stav a sú netesné alebo vypúšťajú odpadové vody priamo do tokov, čo má nepriaznivý vplyv na kvalitu podzemných vôd, vodných tokov a okolité prostredie. Vybudovaním tejto stavby a jej uvedením do prevádzky bude tento nevyhovujúci stav odstránený.

V rámci stavby sa vybuduje:

 • celková dĺžka kanalizácie – 20,614 km (z toho gravitačná kanalizácia 18,844 km, výtlak 1,770 km);
 • ČS veľká – 2 ks, ČS malá – 6 ks;
 • Sedliacka Dubová – 3,379 km;
 • Dlhá nad Oravou – 2,781 km, 2 ks ČS, rekonštrukcia 1,162 m;
 • Chlebnice – 13,292 km;
 • 1 ks ČOV, 3940 EO.

Predpokladaná doba výstavby bude v rokoch 2018 – 2020;
Celkové náklady na stavbu sú 11,213 mil. €.

Projekt: "Mútne, Oravské Veselé - kanalizácia"

Projekt rieši vybudovanie verejnej delenej splaškovej kanalizácie pre obce Mútne, Oravské Veselé a časť obce Oravská Jasenica. Systémom kanalizačných prípojok od nehnuteľností, gravitačnou kanalizáciou, čerpacími stanicami a výtlačnými potrubiami zabezpečuje odvedenie splaškových odpadových vôd na existujúcu čistiareň odpadových vôd v Námestove.

 • celková dĺžka kanalizácie: 57 km;
 • 1450 ks kanalizačných prípojok;
 • 12 čerpacích staníc;
 • počet pripojených obyvateľov: 5251;
 • predpokladané náklady minimálne 25,0 mil. €.

Projektant stavby: AQUA PROCON, s.r.o. Brno

Informácia pre vlastníkov a spoluvlastníkov pozemkov dotknutých projektom:
V zmysle zmluvy o budúcej nájomnej zmluve, budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a budúcej kúpnej zmluve si na nasledovnom odkaze stiahnete „Pravidlá stanovenia cien pozemkov“.

Pravidlá stanovenia cien pozemkov
Poznámka: podľa týchto pravidiel zaplatí OVS budúcemu povinnému príslušnú platbu za nájom, biologickú rekultiváciu, stratu na poľnohospodárskej produkcii, jednorázovú odplatu za zriadenie vecného bremena a jednorázovú kúpnu cenu.

Realizované projekty:

Informácie o pripravovaných a realizovaných projektoch nájdete aj TU.

Ukončené projekty:

Projekt: "Rekonštrukcia ČS Staré mesto"

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s. dňa 06. 08. 2020 ukončila výstavbu a následne pristúpila ku kolaudácii stavby „Dolný Kubín – rekonštrukcia čerpacej stanice odpadových vôd – Staré Mesto“. Ide o vlastnú investíciu vo výške 390 tisíc euro, ktorej predmetom bola kompletná rekonštrukcia existujúcej technologickej časti ČS. Súčasťou boli aj stavebné úpravy objektu ČS, oprava fasády, asanácia nadzemnej časti objektu česlovne, úprava terénu. Hlavným cieľom rekonštrukcie bolo odstrániť pôvodný 40 ročný už nevyhovujúci stav technológie a novým zariadením dosiahnuť moderný a spoľahlivý spôsob prečerpávania odpadových vôd z mesta Dolný Kubín na centrálnu ČOV.

Viac informácií získate v priloženom letáku.

Projekt: "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 2"

Projekt nadväzuje na I. etapu a rieši napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a rekonštrukcie existujúcich vodohospodárskych objektov v okresoch Dolný Kubín, Námestovo a Tvrdošín.

 • Začatie stavby: 09/2013
 • Ukončenie stavby: 06/2016
 • Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP): 09/2010
 • Celkové výdavky projektu: 42,035 mil. €
 • Zhotoviteľ stavebných prác: skupina dodávateľov OHL ŽS, a.s., organizačná zložka Bratislava, OHL Pozemné stavby, a.s., Bratislava a MBM – GROUP, a.s., Námestovo
 • Stavebný dozor: VRV, a.s., Praha (ČR) a ESP Consult, s.r.o. Šamorín

Základné údaje o stavbe:

 • Rekonštrukcia ČOV Nižná n/Oravou
 • Rekonštrukcia ČOV Dolný Kubín
 • Výstavba novej kanalizačnej siete – 135,1 km
 • Počet vybudovaných čerpacích staníc: 11
 • Plánovaný počet pripojených obyvateľov na kanalizáciu – 20 680

Kanalizácia bola vybudovaná v 7 obciach okresu Námestovo. V povodí  toku Polhoranka sú to obce: Rabča, Oravská Polhora a Sihelné, ktoré sú pripojené na existujúci kanalizačný zberač vybudovaný až na ČOV Námestovo. V povodí Bielej Oravy budú odkanalizované obce: Hruštín, Vavrečka, Zákamenné a Novoť, ktoré sú napojené na kanalizačný zberač vybudovaný v 1. etape projektu s čistením odpadových vôd na ČOV Námestovo. Súčasťou stavby boli aj rekonštrukcie ČOV Dolný Kubín (23 000 EO) a ČOV Nižná nad Oravou (26 000 EO).

Projekt: "Zásobovanie vodou a kanalizácia oravského regiónu, etapa 1"

Projekt rieši napojenie obyvateľov na verejnú kanalizáciu, odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd, zásobovanie obyvateľov pitnou vodou a rekonštrukcie existujúcich vodohospodárskych objektov v okrese Námestovo.

 • Začatie stavby: 08/2006
 • Ukončenie stavby: 08/2009

Výdavky na realizáciu projektu schválené v rozhodnutí Európskej komisie sú 24 583 322,11 €. Uzavreté zmluvy sú na Práce 23 135 535,93 €, Služby 990 838,48 € a Propagáciu na 29 542,61 €. Zvyšok 427 405,09 € je rezerva MŽP. Všetky ceny sú bez DPH. Vzhľadom k predĺženiu lehoty výstavby bol vypracovaný dodatok č. 2 k zmluve na výkon Služieb SD, kde bola navýšená cena o 211 478,44 € čiže spolu 1 202 316,92 € bez DPH. Dodatok bol hradený z prostriedkov OVS. Zmena ceny bola odsúhlasená orgánmi spoločnosti. Realizované platby sú v objeme Práce 19 992 939,2 € (zvyšok 10% zádržné a nerealizované resp. nepotvrdené práce SD), Služby 1 082 085,22 € (nevyplatené 10 % zádržné), Propagácia – uhradené 29 542,61 €.

Podiel financovania:

 • Pomoc z Kohézneho fondu – 85%
 • Príspevok Slovenskej republiky – 10%
 • Príspevok konečného prijímateľa OVS, a. s. – 5 %

Sídla zahrnuté do projektu:

 • Zásobovanie pitnou vodou – Námestovo, Vavrečka, Lokca, Oravská Jasenica, Ťapešovo
 • Odkanalizovanie a čistenie odpadových vôd – Námestovo, Klin, Zubrohlava, Ťapešovo, Oravská Jasenica, Lokca, Vasiľov

Základné údaje o stavbe:

 • Intenzifikácia ČOV Námestovo – 46 000 EO
 • Výstavba novej arekonštrukcia existujúcej vodovodnej siete – 25 195,42 m
 • Výstavba novej a rekonštrukcia existujúcej kanalizačnej siete – 54 885,06 m
 • Budovanie prečerpávacích staníc – 7 ks
 • Budovanie domových prípojok – 1980 ks

Projektant stavby:

 • AQUA PROCON, s.r.o. Brno

Zhotoviteľ stavby:

 • VODOHOSPODÁRSKE STAVBY, a.s. Bratislava
 • HYDROEKOL Dolný Kubín, s.r.o. Dolný Kubín
 • MBM-STAV, s.r.o. Námestovo