Legislatíva (zákony a vyhlášky)

Späť

Zákony (www.zbierka.sk)

  • Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 372/1990 Z. z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
  • Zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach
  • Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Zákon č. 596/2002 Z. z. úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
  • Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa

Vyhlášky (www.zbierka.sk)

  • Vyhláška MŽP SR č. 397/2003 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody
  • Vyhláška MŽP SR č. 55/2004 Z. z. ktorou sa ustanovujú náležitostí prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií
  • Vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 276/2012 Z. z., ktorou sa ustanovujú štandardy kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou

Výnosy (www.urso.gov.sk) a cenové rozhodnutia vodného a stočného