Projekt IROP Dlhá nad Oravou

Späť

DOPLNIŤ OBRÁZOK

Zmluva o dielo bola uzavretá dňa 26/07/2022. Je k nahliadnutiu na nasledovnom odkaze:

https://www.crz.gov.sk/zmluva/6736897/

  • Zmluva o dielo nadobudla účinnosť dňa 19.09.2022 nakoľko bola ukončená kontrola Sprostredkovateľským orgánom pre IROP, a tým splnená odkladacia podmienka v zmysle čl. 15.8 zmluvy o dielo.
  • Zhotoviteľom stavby je spoločnosť: HYDROEKOL, s. r. o., Hviezdoslavova 193/7, Vyšný Kubín, 026 01
  • Začatie prác: dňa 26. 09. 2022 – proces odovzdania staveniska

DOPLNIŤ OBRÁZOK

  • Ukončenie stavby: dňa 25. 09. 2023 – zápis o odovzdaní a prevzatí stavby č. 01/2023.
  • V rámci stavby bolo vybudovaných 1689 m splaškovej kanalizácie a 78 ks kanalizačných prípojok v dĺžke 505 m.
  • Celková cena diela vrátane dodatku č.1 bola 606 083,94 €
  • Projekt bol skolaudovaný rozhodnutím č. OU-DK-OSZP-2023/008496-007 zo dňa 13.12.2023.