Reklamácie, reklamačný poriadok

Späť

Postup pri vybavovaní reklamácie – spôsoby a lehoty vybavenia reklamácie:

V súlade so  zákonom  č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov, vyhláškou MŽP SR č. 397/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov a v náväznosti na zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa má OVS, a.s. Dolný Kubín spracovaný reklamačný poriadok, ktorý stanovuje rozsah a podmienky zodpovednosti za vady pri dodávke pitnej vody verejným vodovodom a za služby súvisiace  s odvádzaním odpadovej vody  verejnou kanalizáciou, spôsob, postup a miesto ich uplatnenia vrátane nárokov vyplývajúcich z tejto zodpovednosti.

Postup odberateľa a dodávateľa pri reklamácii, lehoty na vybavenie reklamácií, výpočet množstva odberu pitnej vody a výpočet množstva odvedenej odpadovej vody za čas poruchy meradla rieši Reklamačný poriadok (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 178 kB).