Projekt IROP Breza

Späť

DOPLNIŤ OBRÁZOK

Názov stavby: „Budovanie verejnej kanalizácie v obci Breza“

Projekt ITMS kód 302041M943

Po verejnom obstarávaní bola dňa 10.03.2021 podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom DOPSTAV – obchodná a stavebná spoločnosť, s.r.o. Odovzdanie staveniska bolo 31.05.2021, ukončenie stavby bolo 03.08.2022 zápisom o odovzdaní a prevzatí stavby č.1.
Spolu bolo vybudovaných 988,51 m splaškovej kanalizácie a 51 kanalizačných odbočiek pre napojenie rodinných a bytových domov, základnej školy na verejnú kanalizáciu. Projekt bol skolaudovaný rozhodnutím č. OU-NO-OSZP-2022/016860-004 zo dňa 11.10.2022.
Projekt bol financovaný z programu IROP, cena diela bola 236 978,77 € bez DPH. Európska únia prispela 85 %, štátny rozpočet SR 5 % a príspevok prijímateľa – Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s., bol 10 % oprávnených nákladov.

Vybudovanie kanalizácie prispeje k ozdraveniu životného prostredia v obci Breza, odpadové vody budú čistené na spoločnej čistiarni odpadových vôd v Námestove.

Záverečná monitorovacia správa č.302041M943ZMS001 k projektu, ktorá bola na SO pre IROP Žilinský samosprávny kraj predložená dňa 03.11.2022, bola schválená. Monitorovacia správa projektu

DOPLNIŤ OBRÁZOK

DOPLNIŤ OBRÁZOK