Odpovede na štandardné otázky zákazníkov

Späť

Prečo vyžadujeme list vlastníctva?

 • V zmysle Zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách je vlastník nehnuteľnosti, pre ktorú je Oravskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. voda dodávaná, zároveň vlastníkom prípojky (vodovodnej alebo kanalizačnej). Preto vodárenská spoločnosť skôr, ako uzavrie zmluvný vzťah s odberateľom, preverí vlastníctvo odberného miesta.

Dostal/a som upomienku a pritom som faktúru uhradil/a. Ako mám postupovať?

 • Overenie realizácie platby za faktúru je možné telefonicky na telefónnych číslach: 043/2388 509, 043/2388 510, 043/2388 566, mobil 0917 651 370, v pracovných dňoch od 7.00 hod. do 14.00 hod. Ak platbu neevidujeme, je potrebné zaslať nám doklad preukazujúci uskutočnenie úhrady (ústrižok poštovej poukážky, prípadne výpis z bankového účtu) prostredníctvom pošty,  na faxové číslo: 043/5863 682 alebo e-mailové adresy: marta_kosaristanova@ovs.sk alebo sekretariat@ovs.sk.

Chcem nahlásiť zmenu čísla bankového účtu. Ako mám postupovať?

 • Zmenu čísla bankového účtu je potrebné nahlásiť písomne prostredníctvom pošty alebo e-mailu.

Je možné uhrádzať faktúry prostredníctvom internet bankingu?

 • Áno, platba prostredníctvom internet bankingu je možná v prospech účtu:
 • VÚB, a.s., IBAN SK47 0200 0000 0025 2713 5154
 • TATRA banka, a.s., IBAN SK59 1100 0000 0026 2416 8281
 • ČSOB, a.s., IBAN: SK15 7500 0000 0040 2945 2041
 • Pri platbe prostredníctvom internet bankingu sa ako variabilný symbol uvádza číslo faktúry a ako konštantný symbol 0308.

Dá sa platiť formou SIPO (združenou platbou)?

 • Nie, za naše služby sa formou SIPO platiť nedá.

Umožňuje OVS, a. s., realizovať platby na základe paušálu?

 • Cieľom našej spoločnosti je meranie množstva vody dodanej verejným vodovodom určeným meradlom (vodomerom) vo všetkých prípadoch. Evidujeme ešte odberné miesta, kde nie je množstvo vody dodanej verejným vodovodom merané určeným meradlo (vodomerom) a množstvo odoberanej vody sa určuje smernými číslami spotreby vody. Smerné čísla spotreby vody sú uvedené v prílohe č. 1 Vyhlášky č. 397/2003 MŽP SR v znení neskorších predpisov.

Aké sú pravidlá pri fakturácii?

 • Fakturácia vodného a stočného sa vykonáva na základe odpočtu vodomeru podľa schváleného harmonogramu odpočtov.

Aká je doba splatnosti faktúr?

 • Faktúra za vodné a stočné je splatná 14 dní od jej odoslania. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že splatnosťou sa rozumie dátum, kedy má byť suma faktúry pripísaná na náš účet. V prípade neuhradenia faktúry za vodné a stočné v lehote splatnosti zašleme odberateľovi výzvu na úhradu. Ak odberateľ neuhradí faktúru ani na základe zaslanej výzvy po dobu dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti môže dodávateľ prerušiť dodávku vody.

Ako môžem podať reklamáciu voči faktúre – nesprávny odpočet?

 • Pred podaním reklamácie je potrebné overiť si skutočný stav na Vašom vodomere. Reklamáciu faktúry je možné uplatniť písomnou formou alebo priamo na zákazníckom centre. Reklamácia faktúry však nie je dôvodom na jej neuhradenie. Na základe skutočností uvedených v reklamácii zrealizujeme kontrolný odpočet za prítomnosti odberateľa. Ak je reklamácia opodstatnená, k pôvodnej faktúre vyhotovíme dobropis a odberateľovi zašleme opravenú faktúru.

Vyúčtovaná spotreba vody vo faktúre za vodné a stočné sa mi zdá vysoká, ako mám postupovať, musím faktúru uhradiť?

 • Najskôr je potrebné overiť, či vyúčtovaný stav vodomeru vo faktúre súhlasí so skutočným stavom na  vodomere. Ak je vyúčtovaný stav správny, je potrebné zistiť v histórii fakturácie, či bola spotreba vody v predchádzajúcich faktúrach účtovaná priemerom. Ak bola účtovaná priemerom, v tom prípade vyúčtovaná spotreba vody teraz nie je presne za uvedené obdobie, ale za dlhšie obdobie a predchádzajúci priemer mohol byť nízky.
 • Ak sa Vám spotreba vody stále zdá vysoká, dôvodom môže byť porucha na Vašej vodovodnej prípojke za vodomerom alebo na domovom rozvode vody. Únik vody môžete zistiť tak, že si najskôr zabezpečíte, aby nikto na predmetnom odbernom mieste nebral vodu (odstavené vodovodné kohútiky, odstavené WC, odstavená práčka…) a v tomto čase pôjdete overiť či sa točia ručičky alebo vrtuľka, ukazujúca okamžitý odber na vodomere. Ak sa niektorá z ručičiek alebo vrtuľka točí napriek tomu, že neodoberáte vodu, pravdepodobne máte poruchu na vodovodnej prípojke za vodomerom alebo domovom (vnútornom) rozvode vody. Odstránenie poruchy je vlastník vodovodnej prípojky povinný zabezpečiť na vlastné náklady.
 • V prípade, ak sa nepreukáže porucha na vodovodnej prípojke alebo na domovom rozvode vody a máte pochybnosti o správnosti merania vodomeru, ste oprávnený v zmysle § 30 zákona 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov písomne požiadať Oravskú vodárenskú spoločnosť, a. s. o úradné preskúšanie vodomeru (žiadosť je uverejnená aj na web-stránke Oravskej vodárenskej spoločnosti, a. s. na záložke „Dokumenty na stiahnutie“). Na základe Vašej písomnej žiadosti Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. zabezpečí výmenu meradla a v lehote do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti jeho preskúšanie v autorizovanej skúšobni, výsledok skúšky Vám Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. bezodkladne písomne oznámi. Ak sa pri skúške zistí, že meradlo nespĺňa požiadavky stanovené zákonom č.157/2018 Z.z. o metrológii, považuje sa meradlo za nefunkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako opodstatnená, Vaša faktúra bude prepracovaná a náklady na preskúšanie, výmenu a opravu meradla znáša Oravská vodárenskú spoločnosť, a.s.. Ak sa pri skúške zistí, že meradlo spĺňa požiadavky stanovené zákonom č.157/2018 Z.z. o metrológii,  považuje sa meradlo za funkčné a reklamácia sa kvalifikuje ako neopodstatnená, náklady na preskúšanie a výmenu meradla Vám budú vyfakturované. Ani žiadosť o preskúšanie vodomeru však nezbavuje odberateľa povinnosti uhradiť faktúru za vodné a stočné v lehote splatnosti.

Prečo si odberateľ nájde lístok na samoodpočet vodomeru?

 • Dôvodov, prečo odpočtár neodčítal stav vodomeru môže byť viac, napr. v prípade voľne pusteného psa vo dvore majiteľa, nedostupnosti vodomernej šachty z dôvodu znečistenia, zatopenia a pod. Lístky na odčítanie stavu vodomeru majiteľom sa dávajú do schránky odberateľovi aj v tých prípadoch, ak je vodomer umiestnený vo vnútri domu a majiteľ je v čase odpočtu neprítomný. Ak odberateľ do 3 pracovných  dní nenahlási stav na vodomere, fakturuje sa mu množstvo dodanej vody priemerom podľa predchádzajúceho porovnateľného obdobia.

Čo robiť v prípade, že sa vodomerná šachta nachádza hlboko pod nánosom snehu, ľadu a nie je prístupná?

 • Vodomerná šachta musí byť pre vodárenských pracovníkov prístupná počas celého roka. A to nie len pre odpočet vodomera, ale ja pre prípad poruchy.

Čo v prípade, ak vodu na odbernom mieste dlhodobo nepoužívate (neobývaný dom, dedičské konanie, predaj nehnuteľnosti,....)?

 • Je možné Oravskú vodárenskú spoločnosť, a.s. písomne požiadať o prerušenie dodávky vody. Na základe písomnej žiadosti a za poplatok pracovníci Oravskej vodárenskej spoločnosti, a.s. zabezpečia prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu do vodovodnej prípojky.

Platí sa prenájom vodomeru?

 • Zatiaľ nie.

Ako často je potrebné meniť vodomer?

 • Oravská vodárenská spoločnosť zabezpečuje výmenu vodomeru do šiestich rokov bezplatne.

Čo je vodovodná prípojka?

 • V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách vodovodná prípojka je úsek potrubia spájajúci verejný vodovod s vnútorným vodovodom nehnuteľnosti, okrem meradla a vlastník vodovodnej prípojky (odberateľ) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Čo je kanalizačná prípojka?

 • V zmysle zákona č.442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách kanalizačná prípojka je úsek potrubia, ktorým sa odvádzajú odpadové vody z pozemku alebo miesta vyústenia vnútorných kanalizačných rozvodov stavby až po zaústenie do verejnej kanalizácie a vlastník kanalizačnej prípojky (producent) je povinný zabezpečiť jej opravy a údržbu na vlastné náklady.

Čo znamená „odvádzanie vôd z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie“, za čo je to platba?

 • Je to platba za odvádzanie dažďových vôd, ktoré odtekajú (väčšinou zo strechy, prípadne ja z iných plôch) do verejnej kanalizácie. Účtované množstvo sa stanovuje na základe výpočtu.

V akej cene sa účtuje vypočítané množstvo vôd odvedených z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie?

 • Vypočítané množstvo vody odvedené z povrchového odtoku do verejnej kanalizácie sa účtuje v sadzbe stočného.