Preddavkové platby

Späť

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., (ďalej len dodávateľ) v záujme rozšírenia poskytovaných služieb, ponúka pre všetky kategórie odberateľov (domácnosti, ostatní odberatelia) možnosť úhrad za dodanú pitnú vodu, odvedenú odpadovú vodu a odvedené vody z povrchového odtoku mesačnými preddavkovými platbami. Výška preddavkovej platby bude vypočítaná z priemeru ročnej spotreby odberateľa.

Zriadenie mesačných preddavkových platieb:

 • osobne
  priamo na zákazníckom centre na adrese: Oravská  vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín
 • písomne
  odberateľ zašle dodávateľovi na adresu: Oravská  vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín písomnú žiadosť o zriadenie mesačných platieb na základe vyplnenej návratky, ktorá je súčasťou dokumentu Preddavkové platby (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 71 kB) – návratku je potrebné vytlačiť a vyplniť.
 • elektronicky
  vyplnením a odoslaním formulára Zriadenie mesačných preddavkových platieb (formulár nájdete aj na konci tohoto textu).

Odberateľ môže zaslať žiadosť nielen poštou, ale aj e-mailom na adresy: monika_pilarcikova@ovs.sk alebo sekretariat@ovs.sk.

 • Odberateľ môže uviesť do návratky alebo žiadosti výšku preddavku, ktorú chce mesačne uhrádzať v prípade, ak odberateľ neuvedie sám výšku preddavku, dodávateľ vypočíta výšku preddavku z priemeru ročnej spotreby, prípadne sa dohodne s odberateľom na výške preddavku.
 • Dodávateľ vypracuje dodatok ku zmluve na preddavkové platby, ktorý predloží (zašle) na podpis odberateľovi.
 • Odberateľ dodatok ku zmluvu podpíše a doručí dodávateľovi.
 • Odberateľ zabezpečí úhrady preddavkových platieb dodávateľovi.

Spôsob úrady preddavkov:

– odberateľ uhrádza bezhotovostné platby preddavkov trvalým prevodným príkazom zo svojho účtu v prospech účtu dodávateľa:

 • VÚB, a.s., IBAN SK47 0200 0000 0025 2713 5154
 • TATRA banka, a.s., IBAN SK59 1100 0000 0026 2416 8281
 • ČSOB, a.s., IBAN: SK15 7500 0000 0040 2945 2041

Postup pri platbe trvalým prevodným príkazom k úhrade:

 • odberateľ najskôr zašle dodávateľovi vyplnenú návratku na preddavkové platby alebo písomnú žiadosť, alebo odošle vyplnený formulár
 • dodávateľ na základe návratky, žiadosti, alebo formulára vypracuje 2x dodatok ku zmluve na mesačné preddavky, ktorý zašle odberateľovi na podpis, v dodatku bude uvedené číslo účtu dodávateľa, výška preddavku, variabilný symbol a mesiac, od ktorého bude odberateľ mesačné preddavky uhrádzať
 • odberateľ si na základe tohto dodatku vo svojej banke alebo cez internet banking zriadi trvalý príkaz na úhradu mesačných preddavkov, v trvalom príkaze uvedie tieto údaje: číslo účtu dodávateľa, výšku preddavku, variabilný symbol, platnosť príkazu (deň úhrady preddavku medzi 10. až 25. dňom v mesiaci)
 • na základe zadaného trvalého príkazu bude banka realizovať platby mesačných preddavkov
 • v prípade, ak odberateľovi vznikne vyúčtujúcej faktúre preplatok, bude vrátený na účet odberateľa a ak vznikne nedoplatok bude odberateľovi zaslaná faktúra k úhrade

Platby prostredníctvom SIPO dodávateľ neumožňuje.

Spôsob vyúčtovania preddavkových platieb

Preddavkové platby budú zúčtované vo vyúčtujúcej faktúre vystavenej minimálne jedenkrát za 12 kalendárnych mesiacov. Rozdiel medzi uhradenými preddavkami a výškou vyúčtujúcej faktúry bude uhradený v lehote splatnosti, preplatok na účet odberateľa, nedoplatok na účet dodávateľa.

Zaslanie vyplnenej návratky (Preddavkové platby (súbor na stiahnutie, PDF, veľkosť 71 kB) – návratku je potrebné vytlačiť a vyplniť.
Vyplnenú návratku (žiadosť) odberateľ zašle na adresu:
Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Poskytovanie informácií:
zákaznícke centrum Oravská vodárenská spoločnosť, a. s., Bysterecká 2180, Dolný Kubín,
e-mail: monika_pilarcikova@ovs.sk, t. č. 043/2388538 (domácnosti),
e-mail: miriama_ballova@ovs.sk, t. č. 043/2388 508 (ostatní odberatelia).

Informácie o tom, ako Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., nakladá s osobnými údajmi zákazníkov (GDPR) nájdete na tomto odkaze.

Zriadenie mesačných preddavkových platieb

Zriadenie mesačných preddavkových platieb

Prosím vypíšte: