Elektronická faktúra

Späť

Vážený zákazník,
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. Vám ponúka službu – možnosť zasielania faktúr za dodávku pitnej vody a odvádzanie odpadových vôd v elektronickej podobe na Vašu e-mailovú adresu.

Spoznajte skvelé výhody E-faktúry

 • k dispozícii ju máte skôr ako papierovú, odošleme Vám ju okamžite po vystavení
 • kedykoľvek si ju vytlačíte podľa potreby
 • prehľadne si ju uchováte v elektronickej podobe
 • jej využívaním prispievate k ochrane životného prostredia

Službu Elektronická faktúra si môžete bezplatne aktivovať:

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.
Bysterecká 2180
026 80  Dolný Kubín

 • osobne – na zákazníckom centre

Po vyplnení formulára alebo po podpísaní súhlasu Vám bude najbližšia vystavená faktúra zaslaná elektronicky na vašu e–mailovú adresu. Aktiváciou e–faktúry zároveň súhlasíte s „Podmienkami poskytovania služby elektronická faktúra“.

PODMIENKY POSKYTOVANIA SLUŽBY ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA

 • Odberateľ v zmysle § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty udeľuje spoločnosti Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. (ďalej len „dodávateľ“)  súhlas na to, aby mu dodávateľ vyúčtoval služby poskytované na základe zmluvy na dodávku pitnej vody verejným vodovodom a/alebo na odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou uzatvorenej  s dodávateľom faktúrou vyhotovenou v elektronickej forme (ďalej len „elektronická faktúra“).
 • Elektronická faktúra spĺňa všetky náležitosti faktúry v zmysle § 71 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani   z pridanej hodnoty.
 • Dodávateľ v zmysle § 75 ods. 6 Zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty sa zaväzuje doručovať elektronickú faktúru odberateľovi formou elektronickej pošty, a to  na jeho e-mailovú   adresu, ktorú mu poskytol, a ktorá je uvedená v Súhlase s aktiváciou  elektronickej služby (ďalej len  „e-mailová adresa“). Dodávateľ bude faktúru zasielať ako dokument PDF  overený elektronickým  podpisom. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že doručenie elektronickej faktúry na e-mailovú adresu odberateľa považujú za predloženie a doručenie vyúčtovania za poskytnuté služby odberateľovi.
 • Odberateľ vyhlasuje, že má výlučný prístup k nahlásenej e-mailovej adrese. Odberateľ ďalej vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že údaje jemu sprístupnené v elektronickej faktúre doručenej  na jeho e-mailovú adresu sú predmetom obchodného tajomstva, a že je povinný toto obchodné tajomstvo zachovávať. Dodávateľ nezodpovedá za porušenie obchodného tajomstva, ak k porušeniu došlo v dôsledku jeho úniku z poštovej schránky priradenej k e-mailovej adrese odberateľa, alebo v dôsledku úniku z internetovej aplikácie odberateľa.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa elektronická faktúra považuje za doručenú uplynutím troch pracovných dní odo dňa preukázateľného odoslania elektronickej faktúry odberateľovi prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu. Ak odberateľ neobdrží elektronickú faktúru v obvyklej  dobe jej doručenia, je jeho povinnosťou nahlásiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu dodávateľovi. V tomto prípade je dodávateľ povinný doručiť odberateľovi faktúru v papierovej  forme. Ak odberateľ nesplní túto oznamovaciu povinnosť, faktúra sa považuje za doručenú.
 • Dodávateľ nezodpovedá za poškodenie údajov alebo neúplné údaje, kde poškodenie alebo neúplnosť údajov boli spôsobené poruchou na  komunikačnej trase pri použití internetu. Dodávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté z dôvodu nekvalitného pripojenia odberateľa do siete internet, z dôvodu porúch vzniknutých na komunikačnej trase k odberateľovi, alebo z iných dôvodov, pre ktoré sa odberateľovi nepodarilo naviazať príslušné spojenie alebo prístup k internetu.
 • Odberateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť dodávateľovi akúkoľvek zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na doručovanie elektronických faktúr, najmä zmenu e-mailovej adresy.
 • Odberateľ môže o zrušenie služby Elektronická faktúra požiadať písomnou žiadosťou doručenou dodávateľovi.
 • Tieto podmienky sú súčasťou Súhlasu s aktiváciou služby ELEKTRONICKÁ FAKTÚRA a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.
 • Zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciami, ktoré mu OVS, a.s. poskytla v súvislosti s jej informačnou povinnosťou podľa článku 13 Nariadenia EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). Informácie o tom, ako Oravská vodárenská spoločnosť, a.s., nakladá s osobnými údajmi zákazníkov (GDPR) nájdete na tomto odkaze.

Aktivácia služby Elektronická faktúra

Aktivácia služby Elektronická faktúra

Prosím vypíšte identifikačné údaje odberateľa/producenta: