Pripojte sa na kanalizáciu

Späť

Facebook
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

Pripojte sa na kanalizáciu

Vážení občania, producenti odpadových vôd z obcí Žaškov, Párnica, Dlhá nad Oravou,

po ukončení stavieb verejných splaškových kanalizácií vo Vašich obciach ktorými bolo zabezpečené odkanalizovanie si Vás dovoľujeme požiadať o zabezpečenie splnenia povinností vlastníka nehnuteľností. Povinnosť vlastníka nehnuteľnosti je pripojiť ju kanalizačnou prípojkou na verejnú kanalizáciu tam, kde je táto kanalizácia vybudovaná. Uvedené vyplýva z výkladu § 23, ods. 2) Zákona č. 442/2002 Z.z. Zároveň je potrebné splniť viacero zásad a povinností ktoré sú uvedené v prílohách nižšie. Zároveň prikladáme „Prihlášku na odvádzanie splaškovej odpadovej vody“.

Sme presvedčení, že spoločným úsilím sa nám podarí vyriešiť problém často nezákonného nakladania s odpadom zo žúmp. Tým sa vytvoria lepšie podmienky pre skultúrnenie Vášho bývania a skvalitnenie životného prostredia v našom regióne.