Výstavba kanalizácie v obci Brezovica

Späť

Facebook
WhatsApp
Telegram
LinkedIn

Výstavba kanalizácie v obci Brezovica

Názov stavby: Brezovica – splašková kanalizácia 2. stavba
Stavebník: OVS, a. s.
Zhotoviteľ stavby: OVS, a. s.
Rozsah stavby: V rámci stavby bude vybudovaných cca 739 m splaškovej kanalizácie a cca 30 ks kanalizačných prípojok.
Predpokladané náklady stavby: 162 000 € bez DPH. Na základe inominátnej zmluvy bude obec Brezovica spolufinancovať časť prác (zemné práce).
Začatie prác: 21. 05. 2024
Predpokladaný rozsah prác: 3 mesiace

Ide o vybudovanie splaškovej kanalizácie v telese chodníka súbežne so štátnou cestou III/2306. Práce na stavbe budú vykonávané „bezvýkopovou“ technológiou horizontálneho riadeného vŕtania tak aby došlo k minimálnemu styku s telesom štátnej cesty III. triedy.